Daşary ýurt uniwersitetleri: daşary ýurtly talyplar üçin uniwersitetleriň görnüşleri we aýratynlyklary.

45
thumbnail

Okuwyň görnüşlerini ortaça bahasy boýunça toparlara bölüp bolar, tölegi köp faktorlara bagly. Esasylardan biri elbetde, reýtingdir: halkara derejesindäki abraýly bilim mekdeplerine seredeniňde, meşhurlygy pes bolan uniwersitetleriň tölegleri hem pes bolýar. Programmalaryň bahasy okuwyň ýurduna baglylykda hem üýtgeýär: Aziýanyň, Latyn, Merkezi Amerikanyň abraýly uniwersitetleriniň filiallarynda okamak Ýewropanyň, ABŞ-nyň, Kanadanyň esasy okuw jaýlaryndan has arzandyr.

Aýratynlykda, giriş gaty kyn bolýan dünýäniň iň meşhur, iň abraýly uniwersitetleriniň belli toparlaryny belläp geçýäris, ýöne şeýle bilim edarasynyň diplomy planetamyzyň işewür elitasynyň dünýäsine geçişdir:

  • Oksbrij

Adyndan görşüňiz ýaly, bu Angliýanyň iň ýokary iki uniwersitetiniň – Oksford we Kembrijiň nyşanydyr. Emma olary bir topar diýip atlandyryp bolmaz: bu uniwersitetler asyrlar boýy ýaryşýarlar we birek-biregi hemme taraplaýyn geçmäge synanyşýarlar, ýöne “Oksbrij” adalgasy ýygy-ýygydan ulanylýar.

  • Rusell Group

24 okuw jaýyndan ybarat bolýan iň oňat Iňlis uniwersitetleriniň birleşigi. Bular Oksford we Kembrij, Ýork we Birmingem uniwersitetleri, London Imperial kolleji, London Ykdysadyýet we syýasat ylymlary mekdebi, Edinburg we Glazgo uniwersitetleri we başgalar. Statistikalara görä, Angliýadaky ylmy-barlag grantlarynyň 2/3 bölegini, doktorlyk derejeleriniň 56% -ini, geljegi uly ylmy potensialyň 70% -ini Rusell Group uniwersitetlerine degişli.

  • Ivy League

Rusell Group toparynyň Amerikan analogy, abraýy hem pes däl, emma ABŞ-nyň iň gadymy we iň ýokary derejeli uniwersitetlerinden diňe 8 sanysyndan ybarat: Prinston, Garward, Yale, Braun, Pensilwaniýa uniwersiteti, Kolumbiýa uniwersiteti, Kornell, Dartmut kolleji. Bularyň hemmesi ýurduň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýär we hemmesiniň okuw tölegleriniň bahasy ýokarydyr.

  • Swiss Education Group

Myhmansöýerlik, syýahatçylyk, myhmanhana we aşpezlik biznesiniň iň gowy Şweýsariýa ýokary okuw mekdepleriniň hünär birleşigi. SEG toparyna girýän uniwersitetler Cesar Ritz СollegesCulinary Arts Academy SwitzerlandSchool of Hotel Management (IHTTI)Hotel Institute MontreuхThe Swiss Hotel Management School (SHMS).

Bu ýerde alnan bilim myhmanhana we restoran biznesiniň perspektiw dünýä pudagynda üstünlikli iş bilen özüňi üpjün etmekdir.

Haýsy uniwersitete girmek has gowudyr: döwlet ýa-da hususy?

Bu ýerde birmeňzeş jogap bermek kyn. Saýlawyňyz köp faktorlara bagly:

  1. islenýän hünär;
  2. dalaşgäriň maliýe mümkinçilikleri;
  3. esasy akademiki taýýarlygyň derejesi (ýörite, uniwersitet synaglarynyň netijeleri, daşary ýurt dilini bilmek synagy we ş.m.);
  4. okuw ýeri.

Biz size saýlanyňyzda diňe bir reýtinga we görnüşe üns bermän, eýsem hünär boýunça gözlemekligi maslahat berýäris. Amaly, kiçi hususy uniwersitetleriň ýa-da uly, ýöne halkara derejesinde köpçülige ýetirilmedik TOP okuw jaýlary derejesinde bilimiň hilini üpjün edýändigini görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, olarda okuwyň bahasy has pes we onuň bahasyny optimizirlemek üçin has köp mümkinçilik bar.

Dürli ýurtlara mahsus ýokary bilimiň iň meşhur hünärlerini we ugurlaryny kesgitläp bolýar:

ABŞ: biznes kurslary, iş dolandyryşy we MBA, maliýe, hukuk we kanunçylyk, inženerçilik we takyk ylymlar, häzirki zaman elektronikalar (esasanam Caltech we MIT).

Angliýa: nusgawy ylymlar, taryh we nusgawy siwilizasiýalar, häzirki we gadymy diller, lukmançylyk (şol sanda farmakologiýa, stomatologiýa, weterinariýa lukmançylygy), hukuk we hukuk kanunçylygy.

Şweýsariýa: bank we maliýe, myhmanhana işewürligi, syýahatçylyk, naharhana işewürligi, lukmançylyk we saglygy goraýyşyň ähli ugurlary.

Awstriýa: aýdym-saz bilimi (nusgawy konsert – saz gurallaryny çalmak, we nazaryýet: aýdym-sazyň taryhy we ş.m.), tehniki hünärler.

Germaniýa: tehniki we inženerçilik hünärleri.

Fransiýa: ylym, lukmançylyk.

Çehiýa: lukmançylyk, syýahatçylyk we myhmansöýerlik tehnologiýasy.

Hytaý: takyk we tebigy ylymlar, matematika, syýahatçylyk we myhmansöýerlik pudagy, işewürlik we maliýe.

Daşary ýurtlarda ýokary bilimiň gurluşy: daşary ýurtdaky uniwersitetlerde programmalaryň klassifikasiýasy.

Daşary ýurt uniwersitetleriniň, ýokary mekdepleriniň, kollejleriniň we uniwersitetleriniň köpüsi umumy kabul edilen Bolonýa bilim ulgamyna laýyklykda işleýär. Bu ýörelgelerine laýyklykda daşary ýurtlarda ýokary bilim birnäçe tapgyra bölünýär:

Diplom programmalary, bilim şahadatnamalary.

Teoretiki we amaly bilimleriň, başarnyklaryň we ukyplaryň esasy binýadyny üpjün edýän gysga möhletli programmalar (1-2 ýyla çenli). Diplom we şahadatnama kurslarynyň uçurymlary eýýäm işe başlap bilerler (bu esasanam tejribeçilik, iş hünärlerine degişli). Şeýle hem hünäri doly kesgitlemedik bolsaňyz, diplom kursy siziň üçin ajaýyp mümkinçilik bolar. Zerur bolýan iň gerekli umumy bilimi alansoň wagt we pul ýitirmän islenýän bakalawr programmasyna geçip bilersiňiz.

• Bakalawr

Ýokary bilimiň birinji we esasy basgançagy – 3-4 ýyl üçin niýetlenendir. Adatça (hususan-da ABŞ-da, Kanadada we Beýik Britaniýada) esasy hünärleri (Major) we goşmaça orta hünärleri (Minor) saýlaýarlar, bu okuwçynyň hünärini we klassifikasiýasyny goşup biler.

Görnükli artykmaçlygy (esasanam Amerikan uniwersitetleri üçin degişlidir): köpüsinde bir talyp belli bir hünär däl-de, “umuman” girip biler – hatda “kesgitlenmedik” atlandyrylýan aýratyn status hem bar. Netijede (1-1.5 ýyldan soň) okuwçy eýýäm özi üçin iň gyzykly we ileri tutulýan fakulteti we hünäri saýlap biler. Emma bu düzgün kyn hünärlere, ýagny hukuk, lukmançylyk we farmakologiýa, weterinariýa, stomatologiýa, binagärlik we käbir inženerçilik ylymlaryna degişli däl.

  • Magistratura

1-2 ýyl üçin döredilen ýokary bilimiň goşmaça tapgyry. Köp adamlar muny rus aspiranturasy, ordinator professorlygy, internatura bilen deňeşdirýärler. Hakykatdanam olaryň arasynda umumy aýratynlyklary bar, ýöne aslynda düýbünden tapawutlanýarlar. Düzgün bolşy ýaly, abraýly, ýokary aýlykly, dolandyryjy wezipäni eýelemegi isleýän we saýlan hünäri bilen baglanyşykly ähli kynçylyklary bilmek isleýän talyplar magistr derejesini okamak üçin saýlaýarlar. Mundan başga-da, saýlanan ugruny azajyk sazlamak, has dar hünär we bilim gerimini saýlamak isleýän talyplar üçin magistratura laýyk bolýar. Mysal üçin “Myhmanhana işewürligi” hünäri boýunça bakalawr diplomy alnan bolsa, talyp magistr programmasynda “Lýuks segmentinde myhmanhana dolandyryşy” ugruna ünsi jemläp biler.

Aýratynlykda, MBA – Master of Business Administration ýaly magistr programmasynyň görnüşini bellemelidiris. Köp talyplar magistr derejesini almak üçin beýleki wariantlara üns bermän göni şuny saýlaýarlar. Şeýle isleg gaty dogry: häzirki wagtda dünýä zähmet bazaryndaky islendik dolandyryjy, ýokary derejeli boş iş MBA talaplary bolmazdan edip bilmeýär. MBA diplomy uçurymlara islendik iş bölüminde (esasanam maliýe, söwda, işgärler dolandyryşy we adam resurslary) we dünýäniň islendik ýurdunda ýolbaşçylyk wezipesini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

  • Doktorlyk derejesi

Ýokary bilimiň iň ýokary basgançagy we derejesi, elbetde, hemme okuwçylar bu derejä ýetip bilmeýär. Doktorlyk okuwlary okuw möhletiňize 2 we 5-6 ýyl goşup biler – bularyň hemmesi saýlanan hünäre baglydyr. Ýöne daşary ýurtda PhD derejesini almak diýseň ýokary: bu ajaýyp, çuňňur bilim derejesini we deňi-taýy bolmadyk okuw derejesini, ýokary ukyplylygy aňladýar.

Düzgün bolşy ýaly, doktorlyk kandidatlary ylmy ugurda işlemek isleýän hünärmenler tarapyndan saýlanýar: gözlegçiler, döredijiler, alymlar we ş.m.

Elbetde, köp sanly goşmaça kurslar bar: kwalifikasiýanyň artdyrmasy, goşmaça hünärleri ösdürmek, goşmaça hünäri özleşdirmek, dil ýa-da hünär synaglaryna taýýarlyk we ş.m. Başarnyklaryňyza we islegleriňize baglylykda iň gowy warianty saýlamak möhümdir.

Çeşme: https://zen.yandex.ru/media/smapse/reitingovye-universitety-za-rubejom-v-evrope-dlia-obucheniia-russkih-i-inostrannyh-studentov-5ed60aa18698cf45d47a8354