Podkastlar näme we olary näme üçin diňlemeli?

43
thumbnail

Bu ajaýyp dünýäni entek açmadyklar üçin sowatsyzlygyň ýatyryşydyr.

Podkastlar nämedir?

“Podkasting” termini iňlis žurnalisti Ben Hammersli tarapyndan döredildi. Bu 2004-nji ýylda broadcasting ýaýlym we iPod sözlerini birleşdirende boldy. Awtor muny “Apple” pleýerlerine ses faýllaryny ibermek üçin täze tehnologiki tendensiýa diýip atlandyrmagy teklip etdi. Netijede, podkasting diýip önümçiligiň we ýaýratmagyň doly toparyny, “podkast” sözüni bolsa täze format diýip atlandyrdylar.

Podkastlar klassiki radio programmalaryna meňzeýän ses programmalarydyr. Köplenç bular dürli temalardaky gepleşikler ýa-da monologlar: tehnologiýa, kino, moda, sport, ylym, awtoulaglar, degişme we ş.m.

Näme bilen gyzyklanýan bolsaňyzam, islän zadyňyzy tapyp bilersiňiz.

Radio programmalaryndan esasy tapawut, podkastlaryň internet arkaly paýlanmagydyr. Awtora radio stansiýasy ýa-da gymmat studiýa gerek däl. Adaty mikrofonlarda ýazga almak we ýörite bölümleriň üsti bilen diňleýjilere täze bölümleri ibermek ýeterlikdir. Şonuň üçin podkastlar diňe bir professional ýaýlymçylar we žurnalistler däl, eýsem ýönekeý adamlar tarapyndan döredilýär. Köpçüligi nädip gyzyklandyrmalydygyny bilýän ähli adamlar üstünlikli alyp baryjy bolup biler.

Podkastlaryň peýdalary näme?

Podkastlaryň iň möhüm artykmaçlygy käbir işler bilen meşgullanaňyzda olary diňläp bilersiňiz. Bu esasanam köp konsentrasiýa talap etmeýän ýagdaýlarda bolýar. Mysal üçin, ulag sürýärsiňiz ýa-da gap-gaç ýuwýarsyňyz we ösdürjek ugruňyz barada täze maglumatlary öwrenýärsiňiz. Ýa-da gündelik meselelerden dynmak we ünsi sowmak üçin dürli adamlaryň durmuşyndan hekaýalary diňläp bilersiňiz.

Podkastlar adaty bir zat üçin sarp edýän wagtymyzy peýdaly geçirmäge  mümkinçilik berýär.

Ses faýllary daşary ýurt dilinde diňleseňiz, ony has gowy öwrenip bilersiňiz, täze sözlemleri ýa-da tanyş sözleri ulanmagyň dürli görnüşlerini ýatda saklap bilersiňiz.

Haýsy podkastlardan başlamaly?

Eger-de saýlap bilmeseňiz, size birnäçe maslahatlarymyzy hödürleýäris.

Rus dilinde diňlemek üçin podkastlar:

 1. Laýfhakerlaryň podkastlary:
 2. Laýfhakeryň podkasty” (iTunes, «Яндекс.Музыка», RSS): aragatnaşyklar, saglyk we öndürijilik barada peýdaly maslahatlar.
 3. “Kimiň gürleýändigine serediň” (iTunes, «Яндекс.Музыка», RSS): laýfhaker topary dünýäde bolup geçýän möhüm wakalar barada gürrüň edýärler we pozitiw bilen çykyş edýärler.
 4. “Kitap bazary” (iTunes, «Яндекс.Музыка», RSS): Meduza tarapyndan hödürlenýän podkast. Alyp baryjylaryň arasynda meşhur edebiýat tankytçy Galina Ýuzuzefowiç.
 5. KuJi Podcast (iTunes, «Яндекс.Музыка», SoundCloud): köpçülikleýin medeniýet hadysalary, jemgyýetçilik meýilnamasy we dürli degişmeler.
 6. “Nokat” (iTunesRSS): häzirki zaman RuNet-de we umuman tehnologiýa dünýäsinde möhüm wakalar.
 7. “Näme üçin muny gördüm?” (iTunes, «Яндекс.Музыка»): Arzamas sungat bilimi podkast.
 8. Hobby Talks (iTunes, «Яндекс.Музыка», RSS):  taryh, medeniýet we beýleki gyzykly zatlar hakda öwreniş programmasy.
 9. The Big Beard Theory (iTunes, «Яндекс.Музыка», RSS): ylym we kosmos.
 10. “Harsal eser” (iTunes, «Яндекс.Музыка», RSS): esasy üns öz-özüňi ösdürmäge, tehnologiýa, sosial meselelere we ugurlara gönükdirilendir.
 11. Zavtracast (iTunes, «Яндекс.Музыка», RSS): degişme bilen meşhur medeniýet, tehnologiýa we metbugat barada.
 12. “Öňki seriýada” (iTunes, «Яндекс.Музыка», RSS): teleýaýlym görkezişleri barada Kinopoisk podkasty.

Iňlis dilinde diňlemek üçin podkastlar:

 1. Eat Sleep Work Repeat (iTunesRSS): has öndürijilikli işlemegiň ýollary barada.
 2. No Such Thing as a Fish (iTunesRSS): taryhdan we ylymdan iň garaşylmadyk faktlar.
 3. TED Talks Daily (iTunesRSS): işler, güýmenjeler, pikirler we başga-da köp zatlar barada aýdyp berýän zehinli alymlaryň we artistlaryň gündelik çykyşlary.
 4. How I Built This (iTunesRSS): üstünlikli kompaniýalaryň eýeleri öz işleriniň nähili ösendigi barada gürrüň berýärler.

Çeşme: https://lifehacker.ru/chto-takoe-podkasty/?utm_source=telegram&utm_campaign=smm_telegram&utm_medium=social