BMG-da raýatlyk we raýatsyzlyk boýunça talyplar üçin sebitleýin bäsleşik.

Möhleti
20.07.2020
Arza göýbermek

Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça Ýokary Komissarlygynyň wekili (BMHK) Al-Farabi Gazagystanyň Milli Uniwersiteti we Merkezi Aziýa Watansyzlyk birleşigi (CANS) bilen bilelikde “Raýatlyk we raýatsyzlyk: häzirki zaman kynçylyklary we innowasiýa çözgütleri “ilkinji sebitleýin talyp bäsleşigini yglan edýär.

Bäsleşigiň maksady:

Bäsleşigiň esasy maksady bakalawr we magistraturada okaýan talyplaryň watansyzlygy baradaky ylmy gözleglerini höweslendirmek, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny ýeňip geçmek üçin innowasion çözgütleri kesgitlemek we teklip etmek.

Bäsleşige gatnaşmak we işi bellige almak üçin talaplar:

Talyplar resminamany tabşyranda Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň ýa-da Özbegistanyň akkreditlenen uniwersitetinde bakalawrda ýa-da magistraturada okamaly.

Ylmy eserler diňe gatnaşyjy tarapyndan iňlis ýa-da rus dilinde ýazylmalydyr. Diňe başga ýerde çap edilmedik iş kabul ediler.

Söz sany: Aşakdaky ýazgylaryň sanawy bilen 5000-6000 söz.

Her gatnaşyjy bir eseri tabşyryp biler.

Her bir iş bir gatnaşyjy tarapyndan tabşyrylyp bilner.

Giriş şertleri we usullary, bäsleşik proseduralary we baha beriş kriteriýalary.

Tabşyryş möhleti: 23:59 (GMT + 6), 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 20-i.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.unhcr.org/centralasia/