Öndürijilikli bolmagyň esasy 7 düzgünleri.

38
thumbnail

Işewür tälimçi, öz güýjüňizi nädip ösdürmelidigi we az sarp edip, has köp zada ýetip boljakdygy barada aýdyp berýär.

1.Bolýan zatlary aýdyň suratlandyryň.

Meýilnama düzmäge başlamazdan ozal häzirki wagtda haýsy tapgyrdadygyňyza düşünmeli. Işiňizi başyndan häzirki zamana çenli derňäň.

Islegleriňizi anyklaşdyryň.

Iş öndürijiligini gowulandyrmagyň maksadyny anyk kesgitläň. Näme edýändigiňize, näme üçin we ideal netijäniň bolmalydygyna doly düşünýärsiňizmi?

Bu soraglara jogap beren badyňyza haýsy anyk gowulaşmalaryň gerekdigine düşünersiňiz. Netijäni öňüňizde aç-açan görüp, oňa ýetmäge höwes edeniňizde has netijeli işlärsiňiz.

Haýsy üýtgeşmelere garaşýandygyňyz barada pikir ediň.

Aýratyn gowulaşmalaryň işiňize we şahsy durmuşyňyza nähili täsir etjekdigine düşünmek möhümdir. Bu ylham berýär. Ýogsam üýtgeşmeleri diňe gysga wagtyň içinde kabul edersiňiz, şondan soň köne endikleriňize dolanarsyňyz.

2.Güýçli taraplaryňyza üns beriň.

Ýörite zehinlerimize has köp üns bersek, has bagtly we öndürijilikli bolarys. Şol bir wagtyň özünde energiýamyz, özümize bolan ynamymyz we döredijiligimiz ösýär.

Kagyz alyň we gowy edip bilýän zatlaryňyzyň hemmesini ýazyň. Özüňizi ynamly duýup, özüňizi kanagatlandyran netijelere ýeteniňizde ýadyňyzdan çykarmaň. Gowşak taraplara üns bermäň – ýeke özi işlemeýän bolsaňyz, diňe iň gowy häsiýetleriňize we güýçli taraplaryňyza üns beriň.

Her adamyň öz güýçli taraplarynyň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Başgalaryň ukyplary bilen doldurylýar we bilelikde güýçli netije berip bilerler. Işiňizde netijeliligiň bu simbiozyna çalyşmaly.

3.Wezipeleri tabşyryň.

Pareto ýörelgesine görä netijäniň 80% -i diňe 20% hereketiň netijesinde gazanylýar. Emma köplenç gündelik işler bilen meşgul bolýarys, bu 20% -i düzýän iň möhüm zatlaryň üstünde köp işlemeýäris . Olar diňe öndürijiligimizi kesgitleýärler.

Şahsy we hünär taýdan iň möhüm meseleleriňizi belläň. Galan zatlary etmekden ýüz öwüriň.

Örän gowy däl ýa-da işlemek islemeýän zatlaryňyz köp bolsa, başga birine ynanyň. Şeýlelik bilen has täsirli bolar. Taslamany gutaryp bilmeýän bolsaňyz, hemme zady özüňiz etjek bolup ýadamaň, kömek sorap, wagtyňyzy boşadyp, öndürijiligiňizi artdyryp bilersiňiz.

4. Işi tertipläň.

Önümli gün üçin gözýetimiňizi dörediň.

Siz öz strategiýaňyzy saýlap bilersiňiz: meseleleriň gelmegi bilen olary çözmek ýa-da günüňizi meýilleşdirmek. Emma edilmeli işleri sanawdan yzygiderli aýyrmak netijelilik bilen baglanyşykly däl. Güni öndürijilikli geçirmek we öňünden sazlamak üçin belli bir niýetiňiz bolmaly.

Şonuň üçin “zerur” zatlary etmegiň ýerine, hakykatdanam isleýän zadyňyzy çözüň. Hereketleriňize ünsi jemläň.

Güne üç meseläni düzüň.

Köp adamlar gündelige ýazýarlar ýa-da edilmeli işleriň sanawyny yzygiderli düzýärler. Emma köpler henizem aşakdaky mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Edilmeli işleriň sanawy, diňe adamlaryň etmegi meýilleşdirýän ýa-da edilmelidigini hasaplaýan meseleleriň sanawydyr. Şeýle-de bolsa olaryň haýsysynyň ilki bilen işlemelidigi we näme üçin edilmelidiigi belli däl.

Önümçiligi ýokarlandyrmak üçin ilki bilen ileri tutulýan zatlary kesgitlemeli. Günde diňe üç sany möhüm meseläni saýlaň we ýerine ýetiriň, iň esasy zada ilki bilen wagt sarp ediň.

Bir meseläniň üstünde bir gezekde işläň.

Näme etseňizem derrew birnäçe zadyň üstünde işlemek mümkin däl. Bir işden beýlekisine geçmek energiýa talap edýär we öndürijiligi peseldýär. Tamamlap ýetişmedigiňiz işler bolsa, stres we günäkärlik duýgusyny döredip biler.

Şonuň üçin günüň dowmynda esasy üç işiň içinden birine üns beriň.

Gysga wagtlyk işläň.

Önümli bolmak we ünsüňizi ýitirmezlik üçin gysga wagtlyk işläň.

Işiň näçe wagt aljakdygyny kesgitläň. Mysal üçin: 4 sagat gerek bolsa, 60-60-30 usulyny ulanyp bilersiňiz. Bir sagat işleýärsiňiz, soň iki minut dynç alyň. Soň ýene bir sagat, soň bolsa 30 minutlyk dynç alyň. We buny meseläni doly ýerine ýetirilýänçä gaýtalaň.

Arakesmeleri ýatdan çykarmaň.

Ýokardaky shemanyň işlemegi üçin dynç alyşy äsgermezlik edip bolmaz.                                                                                                                            

5. Energiýaňyza gözegçilik ediň.

Fiziki we akyl güýjüňizi saklamak we ösdürmek möhümdir. Soňra her gün işe ünsi jemlärsiňiz we ony netijeli ýerine ýetirip bilersiňiz.

Ýeterlik uky alyň.

Näçe gowy uklasaňyz, şonça-da öndürijilikli işleýärsiňiz. Ukusyzlykdan ejir çekýän bolsaňyz we irden özüňizi düşegiňizden çykaryp bilmeseňiz, agşamky adatlary meýilnamaňyza goşup görüň. Özüňize laýyk gelýänleri gözläň.

Ýygy-ýygydan dynç alyň.

Strategic Coach tälimçilik programmasyny esaslandyryjy Dan Sullivan dünýä seretmegiň iki ýolunyň bardygyna ynanýar: sarp edilen wagt we güýjüň prizmasy ýa-da netijeler prizmasy arkaly.

Iň arzan bahadan iň ýokary netije almak üçin Sullivan “boş günleri” yzygiderli geçirmegi teklip edýär. Bu 24 sagadyň içinde iş bilen baglanyşykly hiç zat etmeli däl. Bu arakesmede gowy dynç alarsyňyz we özüňize energiýa berersiňiz. Soň bolsa iň gowy netijelere ýetmek üçin ähli güýjüňizi we döredijiligiňizi gönükdirip bilersiňiz.

Dynç günini baýrak hasap etmegiň ýerine, üstünlik üçin zerur şert hökmünde kabul ediň.

Dan Sullivan

Her gün irden “güýç sagady” geçiriň.

Bir ýarym sagady özüňizi bagyşlaň: pikirleniň, maşk ediň, okaň, sagdyn iýmit iýiň, minnetdarlyk sanawyny düzüň we şu gün haýsy üç möhüm işi etjekdigiňizi meýilleşdiriň.

Bu ertirki adaty sizi höweslendirýär we sizi öndürijilikli güne taýýarlaýar . Özüňiz üçin işleýän birleşmäni tapýançaňyz, birnäçe dürli zady garyşdyryň.

Ýygy-ýygydan “ýok” diýmegi başaryň.

Has uzyn we has köp işlemegi ýatdan çykaryň. Güýjüňizi sarp edýän we hiç hili peýda getirmeýän admalara we zatlara “hawa” diýmegi bes ediň.

Kämillige ýetjek bolmana bes ediň.

Köp adamlar yzygiderli herekete taýýarlanýarlar. Dogry pursat başlamagyna garaşýarlar , diňe şondan soň bir zat ajaýyp edip bolýar diýip pikir edýärler. Kämillik duýgusy biziň içimizde turýar. Emma mesele bu islenýän dogry pursatyň hiç haçan gelmezligi. Diňe başlaň, we mümkin boldugyça synap görüň – ahyrynda kanagatlanarsyňyz.

6. Ölçäň we derňäň.

Üstünlikli öndürijilik meýilnamasynyň esasy ösüşiň ölçegidir. Kesgitli däl we umumy maksatlar bize edilen işiň ýakymly duýgusyny bermeýär. Ösüşimizi wizual görenimizde ýa-da belli bir maksatlara ýetenimizde, özümizi has bagtly we ynamly duýýarys. Mundan başga-da, öz ösüşiňizi yzarlamak, netijeleriňizi başgalaryň gazananlaryna garşy baha bermezligiňizi üpjün edýär. Hakykatdanam, Teodor Ruzweltiň aýdyşy ýaly “deňeşdirme şatlyk ogrusy”.

Belli bir maksatlary kesgitläň.

Netijelere baha beriň.

7. Ýönekeýleşdiriň.

Önümçiligiňizi ýokarlandyrmagyň açary ýönekeýlikdir. Mümkin boldugyça ýönekeýligiň köp bolmagy has gowudyr. Köp kynçylyklar daş-töweregimizi gurşap alýarlar, hemme zady gözegçilik astynda saklamak we iň möhümine ünsi jemlemek kyn bolýar. Bu şahsy we hünär durmuşyna degişlidir.

Gözegçiliksiz tertip, hapa e-mail poçtasy, edilmeli işleriň uly sanawy, pikirleriň bulaşmagy, wagtyň ýetmezçiligi, bir topar möhletler – näme bolsa-da. Bu halys bolmagyň we aýylganç tegelek duýga sebäp bolýar. Netijede, hemişe ýadawlyga we strese ýetýärsiňz. Şonuň üçin durmuşyňyzy mümkin boldugyça ýönekeýleşdirmäge synanyşyň. Önümçiliksiz, energiýa ogurlaýan işlerden özüňizi boşadyň. Bu size iň uly netijeleri, şatlygy we kanagatlylygy getirjek zatlara ünsi jemlemäge mümkinçilik berer.

Bular ýedi düzgünler – esasy, ýöne hemmesini derrew ýerine ýetirmäge synanyşmak hökman däl. Ilki bilen bir ýa-da ikisini synap görüň we ýerine ýetirişiňize nähili täsir edýändigini görüň. Esasy zat -başlamak.

Çeşme: https://lifehacker.ru/povyshenie-produktivnosti/?utm_source=telegram&utm_campaign=smm_telegram&utm_medium=social