Durnukly ösüş üçin daşky gurşaw boýunça 11-nji Merkezi Aziýa liderlik programmasy (MALP)

Möhleti
30.07.2020
Arza göýbermek

14-20-nji sentýabr, 2020-nji ýyl.

11-nji MALP 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 14-den 20-ne çenli Gazagystanyň Almaty şäherinde onlaýn ýagdaýda geçirmeklik meýilleşdirildi. Bu ýyl MALP Gazagystanda meýletinler ýylynyň çäginde guralar. MALP üçin onlaýn arzalaryň tabşyryş möhleti 2020-nji ýylyň iýun aýynyň 1-den iýul aýynyň 30-y aralygynda dowam eder.

Bu programma Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw maksatnamasy, ÝHHG-nyň Maksatnamasynyň Nur Soltanda ýerleşýän bölümi, Amerikanyň Ösüş Guramasy (USAID), Bütindünýä Banky we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (UNDP) bilen bilelikde guralar.

11-nji MALP esasan daşky gurşaw innowasiýalaryna, suw we howa bilen baglanyşykly serhetara meselelere, şol sanda betbagtçylyk töwekgelçiligini azaltmaga, koronawirus pandemiýasyna we Merkezi Aziýanyň we Owganystanyň ösüşine edýän täsirine ünsi jemlär. Leksiýalaryň dowamynda ýolbaşçylara milli, sebitleýin we dünýä derejesinde daşky gurşaw meselelerine iň täze innowasiýa çözgütleri berler.

11-nji MALP-yň esasy maksady köpçülik ýolbaşçylygy döretmek, daşky gurşaw meýletinçiligini güýçlendirmek, potensialy ösdürmek, gatnaşyjylaryň ulgamyny giňeltmek, Merkezi Aziýada we Owganystanda serhetüsti suw-howa hyzmatdaşlygynda ýaşlaryň ornuny ýokarlandyrmak we ýaşlar üçin gepleşikler üçin innowasiýa we herekete gönükdirilen bitarap sebit platformasyny döretmekden ybarat.

MALP ýaşlaryň durnukly ösüş boýunça gepleşikleri üçin sebit platformasyny öňe sürýär we goldaýar. Hususan-da maksatnama indiki ugurlardan ybarat: suw hyzmatdaşlygy, howanyň üýtgemegi, neksus çemeleşmesi, jyns taýdan deňlik, şeýle hem koronawirus pandemiýasy we sebitiň ýurtlarynyň ykdysadyýetine we ekologiýasyna täsiri ýaly adatdan daşary ýagdaýlar.

Gatnaşmak üçin Merkezi Aziýadan we Owganystandan orta derejeli hünärmenler, döwlete, hökümete dahylsyz, akademiki we işewür pudaklarda wekilçilik edýänler çagyrylýarlar. Professional gyzlardan has işjeň bolmagyny haýyş edýäris! Jyns deňagramlylygyny saklamaga synanyşýarys.

Programma gatnaşyk mugt. Saýlaw bäsdeşlik arkaly geçirilýär, döwlet işgärleri bolsa – nominasiýalar arkaly. 2020-nji ýylda 11-nji MALP-a gatnaşyjylaryň takmynan 50% -i raýat jemgyýetiniň wekilleri bolar.

Çäräni gurnaýjylar, beýleki ýurtlardan we şäherlerden gelen gatnaşyjylaryň 11-nji MALP döwründe syýahat, ýaşamak, iýmit, gezelenç we syýahat üçin çykdaýjylaryny ýapýarlar.

Bäsleşigiň başlaýyşy we platformada açyk onlaýn hasaba alyş barada maglumat http://calp.carececo.org/ 

Onlaýn hasaba alyş 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 30-ynda ýapylar.

Habarlaşmak üçin:
info@carececo.org

Çeşme: http://calp.carececo.org/ru/