Germaniýada daşary ýurtly PhD talyplary üçin Freigeist stipendiýasy

Möhleti
01.04.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Freigeist gaznasy ähli ugurlar boýunça ýaş halkara ylmy gözlegçilere talyp haklaryny hödürleýär. Gatnaşyjylar üçin her ýyl on-on bäş talyp haklary berilýär. Bu teklip ylym bilen meşgullanmak isleýän ýaş alymlara gönükdirilendir.

“Freigeist” talyp haky

okuwyň ugry: ähli dersler;

maliýeleşdirmegiň görnüşi: öz wezipesine görä (gözleg toparynyň kiçi başlygy);

taslamanyň häsiýetine baglylykda, maliýeleşdirmegiň iki basgançagy üçin 2,2 million ýewro çenli;

5 (+3) ýyla ýa-da 6 (+2) ýyla çenli;

Bellenilen gözleg ugurlarynyň arasyndaky serhetlerde gözleg geçirmek isleýän görnükli ýaş gözlegçiler.

Talaplar: resminamalary tabşyrmazdan öň Germaniýadaky gözleg instituty bilen baglanyşykly dört ýyllyk doktorlyk derejesi, akademiki gurşawynyň üýtgemegi ugruny tamamlan we wagtlaýyn daşary ýurtda ýaşaýan.

Goşmaça aýratynlyklar: ylym we gözleg aragatnaşyklary, maşgala aýratyn peýdalary, bosgun alymlary  goşmaça serişde we okuw maksatnamalary.

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 1-i (2020/21 möhletleri birleşdiriler).