Söhbetdeşlikde özüňiz hakda soralanda näme jogap bermeli?

42
thumbnail

Işe alýan adam bilen gürleşip boljak tejribe, başarnyk, maksat we beýleki mowzuklar.

Ilki bilen beýle haýyşdan gorkmaň. Söhbetdeşligi alyp barýan adam, üstünlik gazanmagyňyzy isleýär, sebäbi oňa bir işgär gerek. Ikinjiden, käbir zatlar hakda gürleşmegiň hökman däldigini ýadyňyzdan çykarmaň. Mysal üçin, bütin ömrüňiz barada aýdyp bermäň. Iş berijä haýsy mekdebe gatnandygyňyzy, haýsy töwerekde okandygyňyzy we çagalykda kim bolmak isleýändigiňizi bilmek zerurlygy ýok.

Peýdaly maglumatlara üns beriň: soňky hünär üstünlikleri we haýsy bilim alandygyňyz barada gürleşiň. Peýdaly başarnyklary ýadyňyzda saklaň we käriňizdäki maksatlaryňyzy aýdyň. Bu kompaniýa bilen näme üçin gyzyklanýandygyňyzy düşündiriň. Her kategoriýa 30 sekuntdan köp bolmaly däl we jemi hekaýaňyz 2,5 minut alar. Geliň her elementi has jikme-jik analiz edeliň.

1. Soňky hünär üstünlikleri

Bu bölüm iň möhümdir. Söhbetdeşlik üçin özüňizi öňünden taýýarlaň.

Näme hakda gürlemeli:

 • Siziň ýüz tutýan wezipäňiz üçin möhüm bolan iň soňky üstünlikleriň birnäçesini saýlaň.
 • Olary mysallar bilen gysgaça suratlandyryň.
 • Özüňizi hünärmen hökmünde häsiýetlendirýän wakany  aýdyp beriň.

Näme aýtmaly däl:

 • Rezýumedaky maglumaty gaýtalamaly däl. Söhbetdeşiň özi ony okap biler. Indi gowy eden zatlaryňyza üns beriň.
 • Sözleri mysallar bilen goldamazdan öz tejribäňiz barada gürleşmeli däl. Ýalan sözlärsiňiz öýdüp bilerler.
 • Hünär bilen baglanyşykly bolmadyk üstünlikleri agzap geçmek. Lezzetli çörek bişirip bilýän bolsaňyz gaty gowy. Ýöne bu buhgalter ýa-da redaktor bolup işe girmäge kömek edip bilmez.

2. Bilim

Bilimiň we diplomyň däl-de, eýsem iş ýüzünde taslamanyň durmuşa geçirilişinde gazanylan tejribäni görkezmek möhümdir.

Näme hakda gürlemeli:

 • Iň soňky işiňizde öwrenen zatlaryňyzy aýdyň.
 • Bu başarnyklaryň täze jogapkärçilikleri ýeňip geçmäge nähili kömek etjekdigini düşündiriň.
 • möhüm taslamanyň üstünde işlän wagtyňyz gazanan tejribäňizi aýdyp beriň.

Näme aýtmaly däl:

 • Biliminiň doly beýanyny (mekdep, uniwersitet, kurslar) geçmek. Bu gaty köp. Mundan başga-da, mekdepde başarnyklaryň size işde uly kömek edip bilmejegi gaty ähtimal.
 • Diplomyňyzy görkezmek. Onuň barlygy entek siziň hünär derejäňiz hakda aýtmaýar.
 • Geçiren her bir dersiňizi we gatnaşan her konferensiýaňyzy agzap geçmek. Soňkyny belläň, bu öz ugruňyzda ösýändigiňizi görkezmek üçin ýeterlikdir.

3. Peýdaly başarnyklar

Bular siziň peýdaňyza goşmaça ballar. Eger-de tejribäňiz ýeterli däl bolsa, olara aýratyn üns beriň.

Näme hakda gürlemeli:

 • Özüňizi gowy bilýän we täze ýerde peýdaly boljak dört endigi ýadyňyzdan çykarmaň. Näme iş bilen meşgullanmalydygyňyz barada bilmeseňiz, uniwersallary saýlaň: bir toparda işlemek ukyby, täze zatlar öwrenmäge taýynlyk.
 • Bu endikleriň iş ýüzünde nähili kömek edendigini ýa-da size kömek etjekdigini düşündiriň.
 • Olary nädip alandygyňyzy aýdyň.

Näme aýtmaly däl:

 • Başarnyklaryňyz hakda ýalan sözlemek. Ýalanyňyz çalt belli bolar. Belki eýýäm ikinji söhbetdeşlikde ýa-da synag meselesinde.
 • Iş bilen baglanyşykly bolmadyk başarnyklar barada gürleşiň (rok toparym bardy, suratlarym sergide görkezildi). Bu sizi köptaraply adam hökmünde häsiýetlendirýär, ýöne hökmany suratda hünär ussatlygyny aňlatmaýar.
 • Stresse garşylyk we başarjaňly bolmak baradaky adaty sözlemleri aýtmaň. Bu sözler hiç zady aňlatmaýar.

4. Hünär maksatlary:

Geljekde näme gazanmak isleýändigiňizi pikir etmedik bolsaňyz, muny etmegiň wagty geldi. Bu haýsy boş ýerlere jogap bermelidigini kesgitlemäge kömek eder we söhbetdeşlikde özüňizi maksatly adam görkezer.

Näme hakda gürlemeli:

 • Kompaniýanyň wezipesine laýyk gelýän maksatlary agzap geçiň. Munuň üçin onuň sahypasyny öňünden öwreniň. Degişli maglumat ýok bolsa guramanyň işi bilen näme gazanmak isleýändigini göz öňüne getirmäge synanyşyň.
 • Kompaniýanyň bu maksatlara ýetmegine nähili kömek etjekdigini we öz gezegiňizde oňa nähili kömek etjekdigini aýdyň.
 • Durnuklylygy we käriňiziň ösmegini isleýändigiňizi görkeziň.

Näme aýtmaly däl:

 • Umumy durmuş maksatlary barada gürlemek (jaý satyn almak, çaga we öý haýwanlary barada). Hünär bilen baglanyşykly bolmadyk zatlar barada aýdyp bermeli däldigine düşünensiňiz. Elbetde bu hakda göni soramasalar.
 • Bir kompaniýanyň size ýetip bilmejek maksatlaryny agzap geçmek. Bu dürli ugurlarda hereket edýändigiňizi görkezer.
 • Belli bir maksadyňyz ýok diýmek. Näme isleýändigiňizi bilmeseňiz, uzak möhlet hakda pikir etmeýän tertipsiz adam ýaly häsiýetnama düzüp bilerler. Muny iş berijiniň halamajagy belli.

5. Kompaniýa bilen gyzyklanmagyňyzyň sebäpleri:

Bu ähmiýetsiz sorag, ýöne işe alýan adam üçin möhümdir. Bu boş iş ýeriniň sizi özüne çekendigini tüýs ýürekden aýtmaga synanyşyň.

Näme hakda gürlemeli:

 • Kompaniýanyň maksatlarynyň size ýakyndygyny aýdyň (we sanawlaryny geçiriň). Bu ruhy taýdan ýakyndygyňyzy görkezer.
 • Täze pozisiýanyň gowulaşmaga nähili kömek etjekdigini aýdyp beriň.
 • Geljekde özüňizi bu kompaniýada görýändigiňiz aýdyň. Ýöne N ýylda başlyklyk etmek isleýändigiňizi aýtmaň, bu gaty köp.

Näme aýtmaly däl:

 • Ilki bilen aýlyk barada bellemek. Her kime pul gerek, ýöne ilki bilen gyzykly meseleler, hünär ösüşi we kompaniýanyň beýleki aýratynlyklary hakda aýtmak has gowudyr.
 • “Maňa diňe iş gerek” diýmek. Elbetde bu size bolýan ynamy artdyrmaz.
 • Gowy adamlaryň bardygyna göz aýlamak. Dost edinmekçi däl, emma jogapkärçiligiňizi ýerine ýetirmek we kompaniýa üçin girdeji gazanmak isleýärsiňiz. Işgärleriň hünär derejesini wasp edip, olardan öwrenmek isleýändigiňizi aýdyp bilersiňiz, ýöne geljekki topary ýeke-täk goşant hökmünde bellemäň.

Ýokarda sanalan düzgünleri ýerine ýetirip, özüňizi oňaýsyz arakesmelerden halas edersiňiz we iş berijini asla gerekmejek maglumatlary diňlemäge mejbur etmersiňiz. Bu bolsa üstünlikli söhbetdeşlik mümkinçiligiňizi ep-esli artdyrar.

Çeşme: https://lifehacker.ru/chto-govorit-na-sobesedovanii/?utm_source=telegram&utm_campaign=smm_telegram&utm_medium=social