University of California tarpyndan akademiki ýazuw we diňlemek boýunça onlaýn kurs

56
thumbnail

Iňlis dili ene dili bolmaýanlar üçin diňlemek we bellik etmek endiklerini leksiýalary diňläp ösdürip bilerler. Has täsirli bellikler etmek üçin düşünjäňizi we başarnyklaryňyzy ösdürmegiň usullaryny öwrenersiňiz we olary ulanmakda köp tejribe alarsyňyz. Iňlis dili synpyna girmegi meýilleşdirýän bolsaňyz bu okuw size laýyk bolar.

Bu kursy tamamlanyňyzdan soň: 1. Leksiýalara düşünip başlarsyňyz. 2. Has gowy leksiýa belliklerini alarsyňyz. 3. Kurslary synpdaşlaryňyz we mugallymlaryňyz bilen ara alyp maslahatlaşarsyňyz. 4. Netijeli akademiki prezentasiýa berersiňiz. Bu gollanmanyň mugt görnüşleri ähli okuw wideolaryna we materiallaryna girmäge mümkinçilik berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Kursdaşlaryň we mugallymlaryň pikirlerini diňe tölegli gornüşde diňläp bilersiňiz.

University of California, Irvine tarapyndan hödürlenýär

Kursa https://www.coursera.org/learn/note-taking girip ýazylyp bilersiňiz.