SINGAPUR HALKARA I HIGH GOWY AWARD (SINGA). PhD

Möhleti
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Singapuryň halkara uçurymlar baýragy (SINGA) Ylym, Tehnologiýa we Gözleg Guramasynyň (A * STAR), Nanyang Tehnologiýa Uniwersitetiň (NTU), Singapuryň Milli Uniwersitetiň (NUS) we Singapuryň Tehnologiýa we Dizaýn Uniwersitetiň. (SUTD) birleşigidir.

PhD okuwy iňlis dilinde A * STAR, NTU, NUS ýa-da SUTD gözleg institutlarynda saýlanan laboratoriýalarda geçiriler. Talyplara bu barlaghanalarda tanymal we halkara derejesinde belli gözlegçiler gözegçilik eder. Üstünlikli gutarandan soň, talyplar NTU, NUS ýa-da SUTD-den PhD derejesini alarlar.

PhD programmasy boýunça gözleg ugurlary köplenç iki kategoriýa bölünýär:

 • biomedikal ylymlar;
 • fizika we inženerçilik.

Kriteriýalar:

 • Gözleglere höwesli we ajaýyp akademiki bahalary bolan halkara uçurymlar.
 • Iňlis dilinde gowy ýazmaly we gürlemeli;
 • Ylmy geňeşçileriň gowy teswirleri bilen bolmaly.

Ýokardaky saýlama ölçegleri doly däl.

* * STAR, bar bolan stipendiýa syýasatyna esaslanýan goşmaça saýlama ölçeglerinden ybarat bolup biler. Bu düzgünler öňünden duýdurmazdan wagtal-wagtal üýtgäp biler.

Ödemeler:

Bu baýrak, 4 ýyla çenli PhD gözlegleri üçin goldaw berýär, şeýle-de:

 • Okuw tölegi;
 • Aýlyk talyp haky, kwalifikasiýa synagyndan geçensoň 2500 ABŞ dollaryna çenli ýokarlandyrylar;
 • 1500 ABŞ dollaryna çenli bir gezeklik uçuş petegi granty;
 • Bir gezeklik ýaşaýyş jaýy tölegi $ 1000.

Arza bermek prosesi:

1. PhD gözleg taslamalaryna göz aýlaň (Gyzyklanýan taslamalary görmek üçin gözleg meýdançalaryna giriň).

• 2. Gerekli resminamalar

Arza bermezden ozal aşakdaky resminamalary taýýarlaň.

Bellik: SINGA ofisine kagyz resminamalaryny ibermäň. Ähli zerur resminamalar onlaýn ýagdaýda tabşyrylmalydyr.

 1. Pasport
 2. Soňky pasport ölçegli surat (.jpeg ýa-da .png formatda)

• 3.Bahalaryň tabeli we hasabatlar

Bahalaryň tabeli iňlis dilinde terjime edilmeli

Hökmany

• bakalawr we / ýa-da magistr derejeleri.

Bakalawr derejesiniň diplomy entek berilmedik bolsa, kandidaturaňyzy tassyklaýan hat.

2 sany hödürleýiş haty (doldurylmaly we onlaýn ýagdaýda tabşyrylmaly).

Islegiňize görä

• GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE synaglaryň netijeleri. Şeýle-de uniwersitetiň giriş talaplarynyň bir bölegi hökmünde uniwersitetden kanagatlanarly baha bermegiňizi haýyş edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

• Möhüm maglumat

Aşakdaky maglumatlary okamagyňyzy haýyş edýäris.

• a. Talap portalynda hasaby bellige alanyňyzda berýän maglumatlaryňyzyň dogrudygyna göz ýetiriň, sebäbi bu maglumatlar ilkinji gezek gireniňizde barlamak üçin ulanylar.

• b. Hasaba gireniňizden soň anketa portalynda dogry stipendiýa – “Singapur Halkara Uçurymlar baýragy (SINGA)” üçin ýüz tutýandygyňyzy anyklaň.

• с. Çap edilen resminamalary SINGA ofisine ibermäň.

• d. Arzalaryňyzy mümkin boldugyça ir tabşyryň. Bu anketa tabşyrmagyň möhletinden öň hatlary onlaýn tabşyrmak üçin ýeterlik wagt berer, sebäbi diňe iki maslahat beriş hasabaty bolan arzalar işlener.

• e. Onlaýn anketa girizen maglumatlaryňyzyň hemmesiniň dogry we takykdygyny barlaň . Arza düzedişleri tabşyrylandan soň mümkin bolmaz.

• Arzalary tabşyrmak üçin: https://app.a-star.edu.sg/sms/applicant/Login.aspx

Çeşme: https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/singapore-international-graduate-award-singa