Kiprdaky Eastern Mediterranean University halkara talyplary üçin stipendiýalary hödürleýär (Bakalawr derejesi)

Möhleti
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

EMU 108 bakalawr we mekdep okuwçylary üçin ýokary hilli bilim, şeýle hem 12 fakultet, 5 mekdep we daşary ýurt dilleri we iňlis mekdepleri tarapyndan berlen 96 aspirantura we doktorlyk programmalaryny hödürleýär.

Eastern Mediterranean Uniwersiteti daşary ýurtly talyplaryň köpüsini talyp hakyna alýarlar. Okuw programmalary üçin onlaýn anketalary dolduranda, talyplar stipendiýa almak isleýändiklerini görkezýärler, kararlar akademiki görkezijiler we akademiki maksatnama esasynda kabul edilýär. EMU-nyň kabul ediş karary talybynyň talyp hakyny aljakdygyny görkezer.

Stipendiýalaryň sanawyny şu ýerden tapyp bilersiňiz https://www.emu.edu.tr/en/prospective-students/undergraduate/undergraduate-scholarships/1167

Bakalawr programmalaryna arzalary tabşyrmak.

EMU-da hödürlenýän programmalary şu ýerden tapyp bilersiňiz https://www.emu.edu.tr/en/programs/695.

Bakalawr programmalaryna ýylda iki gezek arzalar kabul edilýär.

Bakalawr derejesini okamak üçin resminamalar:

 • Şahadatnamanyň we bahalaryň tabeliniň nusgalary;
 • Bir pasport ölçegli surat;
 • Pasportyň göçürmesi ýa-da dogluş şahadatnamasy;
 • Iňlis dilini bilýändigiňizi subut edýän nusgasy.

Bellik: resminamalaryňyz iňlis dilinden başga dilde bolsa, iňlis diline terjime edilmeli.

Arzalary tabşyran talyplaryň başga uniwersitetlerden geçmegi.

Meňzeş derejeleri ýa-da milli diplomyň eýeleri Eastern Mediterranean Uniwersitetinde bakalawr derejesini almak üçin ýüz tutup bilerler.

Eastern Mediterranean Uniwersitete geçmek üçin talaplar.

 • Okuwdan geçmek üçin arzalar 2-nji, 3-nji, 4-nji ýa-da 5-nji ýarymýyllykdan öň bolmaly. Meňzeş derejeleri ýa-da milli diplomyň eýeleri adatça 5-nji ýarymýyllykda başlaýarlar.
 • Talyp uniwersitetden kowulan bolmaly däldir.
 • Ähli zerur modullar öňki synplardan tamamlanmalydyr.
 • CGPA 4.00-den azyndan 2.00 ýa-da şoňa deň bolmaly.

Talap edilýän resminamalar:

 • orta mekdebiň şahadatnamasynyň / diplomynyň ýa-da meňzeş derejesiniň göçürme nusgalary;
 • akademiki görkezijiler / bahalar;
 • okuwyň gysgaça beýany;
 • pasportyň ýa-da dogluş şahadatnamasynyň göçürmesi;
 • bir surat.

Bellik. Resminamalar iňlis dilinden başga dilde bolsa, iňlis diline terjime edilmelidir.

Iňlis dili boýunça talaplar.

Iňlis dili ikinji dili bolan dalaşgärleriň hemmesi EMU iňlis dilini bilmek synagyndan geçmeli ýa-da iňlis dilini bilýändiginiň subutnamasyny tabşyrmaly.

Has giňişleýin maglumatlar üçin http://fleps.emu.edu.tr.

Dalaşgärlere iki derejä giriş berler:

Iňlis diline taýýarlyk ýyly maksatnamasyna giriş.

Orta mekdebi ýaňy gutaran talyplaryň köpüsi ilkinji okuw ýylyny iňlis diline taýýarlyk ýyly maksatnamasynyň çäginde EMU-da geçirýärler. Bu programmanyň esasy maksady, okuwçynyň iňlis dilinde berilýän uniwersitet derejesinde okadylmagyna taýyn bolmagy üçin iňlis dilini öwrenmekdir. Başga bir maksat, okuwça EMU gurşawyna uýgunlaşmak we uniwersitet okuw maksatnamalarynyň üstünlikli bolmagy üçin zerur boljak öz-özüňi terbiýelemek we öwrenmek endiklerini ösdürmekdir.

Taýýarlyk derejesine kabul ediş.

EMU-a kabul edilen islendik talyp uniwersitet okuwlary üçin ýeterlik hasaplanýan iňlis dili derejesini bilýän iňlis dilini taýýarlamak maksatnamasyna gatnaşmazdan göni başlangyç synplaryna ýazylmak üçin ýüz tutup biler.

Tabşyryş möhleti: resminamalary ýarymýyllyk başlamazdan ozal tabşyrmaly, ýa-da uniwersitetiň kabul ediş bölümüne ýazyp, anyklap bilersiňiz.

Onlaýn arza tabşyryş: https://www.emu.edu.tr/en/prospective-students/online-application/752