University of the People. Mugt onlaýn bilim.

Möhleti
23.07.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

University of the People (UoPeople) bilimdäki öwrülişik! Bu dünýäde ýokary bilime girişi açmaga bagyşlanan ilkinji täjirçilik däl, Amerikanyň akkreditlenen, mugt onlaýn uniwersitetidir.

Açyk programmalar:

  1. Iş dolandyryşy (MBA, BA, akademiki dereje);
  2. Informatika (bakalawr derejesi, akademiki dereje);
  3. Lukmançylyk (bakalawr derejesi, akademiki dereje);
  4. Bilim (M.Ed.).

UoPeople, mugt uniwersitet hökmünde okuwçylardan okuw töleginiň, kitaplaryň ýa-da başga okuw materiallarynyň tölegini almaýar. Uniwersitetiň wezipesini goldamak üçin UoPeople, her bir okuw üçin ABŞ-nyň 60 dollary we baha beriş tölegini (bakalawr kurslary üçin 100 ABŞ dollary) alýar. Bu tölegleri ödäp bilmeýänler üçin talyp haklary hödürlenýär (M.Eden adyndaky bakalawr derejesini almak üçin halkara talyp haky gaznasy we UoPeople umumy gaznasy). Talyp haklarynyň we şertleriň doly sanawy https://www.uopeople.edu/tuition-free/our-scholarships/

Häzirki wagtda UoPeople-de diplom almak üçin çak edilýän çykdaýjylar aşakdakylar:

Dosent derejesi: 2060 $ (2020-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap talyplar üçin 2460 $);

Bakalawr derejesi: 4060 $ (2020-nji ýylyň noýabr aýyndan başlap talyplar üçin 4860 $).

Kabul edilýänler:

Dalaşgärler azyndan 16 ýaşynda bolmaly.

Dalaşgärler orta mekdebi gutarandygyny subut etmeli.

Dalaşgärler iňlis dilini gowy bilmeli.

Onlaýn arzany nädip doldurmaly?

UoPeople üçin ýüz tutmak aňsat, çalt we ýönekeý. Birnäçe gysga ädim we esasy maglumatlar bilen täze geljegiňize syýahatyňyzy başlap bilersiňiz. UoPeople dalaşgäri hökmünde, resminama tabşyrmagyň her ädiminde siz kabul ediş bölümi bilen aragatnaşyk saklarsyňyz. Tutuş prosesiň dowamynda soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa size kömek etmekden şat bolarlar.

UoPeople-e arzaňyzy tabşyranyňyzda sizden aşakdakylar talap ediler:

Esasy maglumatlar (ady, salgysy we doglan senesi).

  • Bilim taryhy (orta mekdebiň ady ýa-da bakalawr derejesi (ýa-da şoňa meňzeş), ýerleşýän ýeri we gutardyş senesi) barada maglumatlar.
  • Bir gezeklik yzyna gaýtarylmaýan arza tölegi (ABŞ-nyň 60 dollary).
  • Iňlis dilini bilýändiginiň subutnamasy – IELTS ýa-da TOEFL synaglary 5 ýyldan köp däl tamamlanan.

Iňlis dili boýunça ýokardaky subutnamalaryň biri ýok bolsa ýa-da diplom almazdan wagtlaýyn kabul edilmek üçin hasaplanan bolsaňyz, iňlis dilinde okamak we ýazmak ukyplaryňyzy ösdürmek üçin UoPeople’s English Composition 1, English 0101 kurslaryny okarsyňyz. Talyplar UoPeople Foundation kurslaryna geçmezden ozal bu kursy üstünlikli tamamlamaly.

Arzaňyzy tabşyrmak üçin: https://go.uopeople.edu/admission-application.html

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 23-i.

Şeýle hem kabul ediş esasynda ýüz tutup bilersiňiz, bu uniwersitet dolýança talyplary kabul etmegini dowam etdirýändigini aňladýar.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.uopeople.edu/