Kiprdaky Eastern Mediterranean University halkara talyplary üçin talyp haklaryny hödürleýär (Magistratura, doktor derejeleri)

Möhleti
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Türkiýeden gelen täze talyplar magistratura we doktorlyk programmalaryna arzalaryny tabşyran beýleki daşary ýurtly talyplar üçin 100% ýa-da 50% talyp haklary berilýär.

Talyp hakyna arza tabşyrmak:

Okuw meýilnamalaryna gatnaşmak üçin ilkinji gezek gatnaşýan talyplar talyp hakyna arzalaryny tabşyryp bilerler.

Arzalar onlaýn programma arkaly tabşyrylýrlar. Arzalar güýz we ýaz ýarymýyllygynda, iki gezek zehinli talyplardan kabul edilýär.

Daşary ýurtly talyplar doktor derejesi üçin talyp haklarynynyň 100% we 50% we magistr derejesi üçin talyp haklarynynyň 50% üçin ýüz tutup bilerler.

Ýörite ýa-da göçme statusy bilen  hasaba alnan talyplar bu talyp hakyny gazanmana haklary ýok.

Baha bermegiň ölçegleri.

Halkara doktorlyk derejesiniň dalaşgärleri.

Iň pes talap: 3.00 (4.00-den) ýa-da bakalawr derejesiniň uçurymy.

Gatnaşmak isleýänler pudaklaýyn baha beriş kriteriýalaryna (diňe CGPA däl) baha berler. Bir dalaşgäre 100 % ýa-da iki dalaşgäre 50% talyp haklary berlip bilner.

Sanawdaky dalaşgärler adatça uniwersitetiň hasaba alnan senesinden iki hepde öň http://grad.emu.ed.u.tr saýtynda yglan edilýär. Takyk senesi üçin Announcements bölümine (Home page) girmegiňizi haýyş edýäris. Saýlanan dalaşgärler bellige alnan iş wagtyna çenli registrasiýasyny tamamlamaly. Ýogsam täze dalaşgärler sanawdaky atlaryny üýtgedip bilerler.

Halkara magistr programmalaryna dalaşgärler.

Magistr derejesine arzalaryny tabşyran daşary ýurtly talyplar üçin 50% talyp haky programmasyna karar berlenden soňra yglan ediler. Bu stipendiýa maglumatlary maksatnama kabul ediş hatynda görkeziler.

“E” kategoriýa boýunça gözleg işgäriň kömekçisi wezipesi: “Ýokary bilimi almagy dowam edýänler üçin gözleg belligi düzgünleri we talyp haklaryny bellemek baradaky” Düzgünnamanyň 4 (5) maddasyna laýyklykda, talyp haklarynyň 100% -ni alan talyplar “E” kategoriýa boýunça gözleg işgäriniň kömekçisi wezipesine bellenilýär. Bu talyplaryň hepdede bäş sagat bilim edaralarynda ýa-da zerur bolsa administratiw bölümlerde jogapkärçiliklerini ýerine ýetirmegine garaşylýar.

Talyp başga bir gözleg boýunça kömekçi wezipesine bellenen wagtynda, 100% talyp hakyny saklamak talaplaryna laýyk gelýän bolsa, işinden aýrylýança talyp hakynyň 100% -ini (“E” kategoriýa boýunça gözleg işgäriniň kömekçisi) saklap biler.

Talyp hakynyň 50% -ini alýan talyplar “E” kategoriýa boýunça gözleg işgäriniň kömekçisi hökmünde bellenilmeýär. Talyp hem ýarymgünlük gözleg boýunça kömekçi wezipesine bellenen wagtynda talyp haklaryndan birini saýlamaly.

Talyp hakyny almagy dowam etmek üçin şertler.

Okuw döwri magistr derejesinde dört ýarymýyllyk we adaty okuw döwründe aspiranturada on ýarymýyllyk. Talybyň doly däl ýa-da doly okuw güni, talyp haky döwrüne täsir etmeýär. Okuw ýarymýyllygyň täzelenmegi we bes edilmegi talyp hakynyň çäginden çykarylýar. Registrasiýanyň bes edilmeginiň tölegi talyp tarapyndan tölenýär.

Ylmy okuw maksatnamasyna we / ýa-da iňlis dilinde goldaw maksatnamasyna sarp edilen semestrler bir ýylyň iň ýokary möhleti geçmese, adaty talyp haky döwrüne girýär.

Programma üýtgeşmelerini başdan geçiren talyplar üçin talyp haky, seminar, taslama, dissertasiýa we PhD synaglaryny öz içine alýan ähli kurslary üstünlikli gutaran we iň az CGPA 3.00 / 4.00 bolan ýagdaýynda dowam etdiriler. Talyp haky programmanyň üýtgemeginden gelip çykýan goşmaça okuw ýarymýyllygyna degişli däldir.

Adaty stipendiýa döwründe alnan NI status kurslary talyp hakynyň çägine girýär.

Talyp hakyny kabul etmedik talyp uniwersitetde hasaba alynmasa we ýene-de talyp hakyny tabşyrmasa, talyp haky statusyna gaýdyp bilmez.

Goşmaça programma talaplary barada has giňişleýin maglumat üçin programmany kabul edýän akademiki bölümlere ýüz tutuň.

Arza üçin resminamalaryň sanawy:

1. Ähli uniwersitet derejesindäki kurslar boýunça bahalaryň tabeli  (bakalawr / magistr). Bahalaryň tabeli CGPA 4.00-den geçmese bahalaryň deňeşdirme tablisasy bolmalydyr.

2. Uniwersitetde ýa-da şuňa meňzeş okuw jaýlarynda alnan diplomlaryň göçürmeleri (ýagny 4 ýyllyk bakalawr okuwy). Resminamalaryň iňlis diline terjime edilmegi hökmanydyr.

3. Iňlis dilinde synaglardan / testlerden geçmek üçin alnan netijeler. Bu okuw dili türk dili bolan programmalara degişli däldir. Iňlis dili ene dili bolýan dalaşgärler doglan ýerini we raýatlygyny görkezmeli. Beýlekileriň hemmesi aşakda bellenilen iňlis dilini bilýändigi barada synaglary üçin resminamalary tabşyrmaly.

4. Üç sany hödürleýiş haty (EMU uçurymlary üçin hökmany däl).

5. Resminamalar:

  1. Alnan ähli grant / talyp haklary barada maglumat bermegiňizi haýyş edýäris (EMU-da okamak üçin güýje girýär) (resminamalary ýükläň).
  2. Grant / talyp haklary arzalarynyň jikme-jikliklerini bermegiňizi haýyş edýäris (resminamalary goşuň).
  3. Maksat / niýet beýany (Aýratyn sahypada iberiň: saýlan programmaňyza ýüz tutanyňyzda, höwesiňizi, şeýle hem dersiň çäginde sizi gyzyklandyryp biljek hünär ugurlaryny düşündirýän maksadyňyz).
  4. Pasportyňyzyň ýa-da I.D. kartaňyzyň göçürmesi.
  5. Pasport ölçegli suratlar (takmynan 6 sm x 5 sm).
  6. Programma resminamalary: Arhitektura (PhD we Master): Portfolio.
  7. Meýilnama (PhD programmalary üçin)

Onlaýn arza portaly: https://applyonline.emu.edu.tr/grad/

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://grad.emu.edu.tr/en/fees/scholarships