Stenford Uniwersitetinden hödürlenýän Knight-Hennessi talyp haky.

Möhleti
14.10.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Knight-Hennessi Scholars maksatnamasy dünýäniň dürli künjeginden gelen ýaş liderleriň dürli-dürli dersara jemgyýetini ösdürýär we jemgyýetiň öňünde durýan çylşyrymly kynçylyklary ýeňip geçmäge taýýarlyk görüp, hyzmatdaşlyga, täzeliklere we aragatnaşyk gurmaga ugrukdyrýar. Talyp hakyny gazananlar alymlar maşgalasynyň bir bölegine öwrülýärler.

King bütindünýä liderlik maksatnamasy arkaly alymlar bilimlerini giňelderler, başarnyklaryny ösdürerler we häsiýetlerini berk ederler. Bu platforma jemgyýetçilik tejribelerine, seminarlara, ýolbaşçylar bilen duşuşyklara, içerki we halkara okuw syýahatlaryna we şahsy ösüş üçin mümkinçiliklere elýeterliligi üpjün edýär. Şeýle hem alymlar Stenford uniwersitetinde magistratura üçin maliýeleşdiýärler.

Kriteriýalar:

Knight-Hennessi alymlar programmasy köp hünärli dalaşgärler üçin döredildi. Şeýlelik bilen, raýatlyk, ýaş, okuw ugry, karýera ambisiýasy we ş.m. esasly çäklendirmeler ýok.

  • 1-nji ädim. Knight-Hennessy stipendiýasy üçin online programmany açyň we programma talaplaryny taýýarlaň (Maslahat: öňünden maslahat berenlerden soraň).
  • 2-nji ädim. Knight-Hennessy talyp haky üçin onlaýn anketany 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 14-ne sagat 1: 00-a çenli tabşyryň (Bellik: Arzany tabşyranyňyzdan soň maglumatlary üýtgedip bilmeýärsiňiz).
  • 3-nji ädim. Zerur bolsa Knight-Hennessy alymlary üçin synag ballaryny anketanyň status sahypasynda täzeläň. Wideony 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 9-na çenli programmaňyzyň status sahypasynda görkezilen baglanyşykdan ýükläň (Bellik: ýagdaý sahypasy diňe anketa tabşyrylandan soň görkezilýär).
  • Aýry-aýry: Özüňizi gyzyklandyrýan Stenford derejesi programmasy üçin arzaňyzy möhletinden öň taýýarlaň we tabşyryň. Arza bermegiň möhletleri, programma talaplary we islendik töleg üçin gyzyklanýan programma web sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris. Knight-Hennessy Scholar programmasynyň möhletine üns beriň, sebäbi bu programma üçin adaty möhletden tapawutlanyp biler.

Dalaşgärlerde haýsy häsiýetleri gözleýärler?

Adaty ýa-da ideal dalaşgär ýok. Knight-Hennessy Fellows saýlanymyzda, esasan üç ugura ünsi jemleýäris:

• Pikiriň garaşsyzlygy. Akylyň ýitiligini görkezýär, bilim we täze tejribe gözleýär, özboluşly pikirlerden doly, ters ýa-da başgaça pikire eýerip biler.

• Maksatly ýolbaşçylyk. Yhlasly, özüni kämilleşdirmäge çalyşýar, çydamly we uýgunlaşdyrylan, başgalary özi bilen alyp gitmegi başarýar.

• Jemgyýetçilik pikiri.  Mähirli, peýdaly we jogapkärli, başgalar barada alada edýär we kömek edýär.

Tabşyryş möhleti: 14-nji oktýabr.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://knight-hennessy.stanford.edu/?fbclid=IwAR2Yeg6_7hAO4vgr6bxvG-rKLj85-wpnPgfiZUYA5EPnAZ8RAAUrfFB1aNc