Berea College. ABŞ-da bakalawr derejesini okamak üçin talyp haky.

Möhleti
30.11.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Berea kolleji bakalawr programmalaryna ýazylan talyplara doly okuw haklaryny berýär.

Giriş we talyp haky üçin halkara arza.

Berea kollejiniň ähli dinlerden, jynslardan we milletlerden bolan talyplary kabul etmekde köp ýyllyk taryhy bar. Weria gelseňiz hökman kabul ediler. Berea kollejine giriş bäsdeşlik hökmünde seredilýär we käbir talaplary ýerine ýetirmeli bolarsyňyz. Islendik sorag bilen bize ýüz tutup bilesiňiz. Kollej gözlegiňizde size kömek etmekden şat bolarys!

Aşakda görkezilen resminamalaryň hemmesini kabul ediş bölümine ibermeli:

 1. Giriş we talyp haklary üçin halkara arza.
 2. Eserleriň we beýýannamalaryň halkara şahsy ýygyndysy.
 3. Aşakdaky synaglaryň iň bolmanda biriniň resmi netijeleriniň göçürmesi: TOEFL, IELTS, ACT ýa-da SAT. Netijeleriňiziň göçürmesini resminamalaryňyza goşmak we bellenilen möhletde tabşyrmak üçin öňünden hasaba alynmaly we synagdan geçirmeli.
 4. Orta bilim şahadatnamasynyň göçürmesi. Asyl nusgasyny ibermäň.
 5. Maliýe ýagdaýlarynyň şahsy hasabaty.
 6. Halkara maliýe soragnamasy (IFQ).
 7. Halkara maliýe maslahat berişiniň görnüşi.
 8. Iki (2) sany hödürleýiş haty, iň bolmanda biri häzirki ýa-da öňki mugallym tarapyndan ýazylmaly.

Goşmaça maslahatlar:

 • Giriş üçin arza
 • Çykdajylar we maliýe kömegi
 • Ýygy-ýygydan berilýän soraglar
 • Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 30-y.
 • Öňki daşary ýurtly dalaşgärler: Öň Berea arza tabşyran bolsaňyz we gaýtadan tabşyrmak isleseňiz, ähli resminamalary (synag ballary, hasabat kartalary, salgylanmalar we ş.m.) goşmak bilen täze anketa tabşyrylmaly bolarsyňyz. Häzirki wagtda okaýan ýa-da soňky ýüz tutanyňyzdan soň tamamlan islendik kollej ýa-da uniwersitet okuw işleri barada bize habar bermegi unutmaň.
 • Dalaşgärler doldurylan anketalary we beýleki anketa resminamalaryny bir bukjada (synag ballary, orta mekdep ýazgylary, ugrukdyrmalar we ş.m.) ibermeli. Daşary ýurtly talyplar onlaýn ýüz tutup bilmeýärler. Sizi kabul etmekleri üçin arza resminamalaryň tabşyryş möhletiniň senesine çenli alynmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
 • Arzany gözden geçirenden soňra, arza berijä tassyklama e-mail iberiler. Ähli dalaşgärler ýanwar aýynda kabul ediş karary barada täze maglumaty alarlar. Kabul edilişe degişli soňky kararlar 31-nji martdan gijä galman çap ediler.
 • COVID-19 pandemiýasy we soňky birnäçe aýyň içinde ekzamenlere giriş mümkinçiligi sebäpli güýz 2021 kabul ediş testi hökmäny däl bolar.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.berea.edu/admissions/application/