University of Tsukuba (Masters). 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaponiýanyň Tsukuba uniwersitetinde Ykdysady we jemgyýetçilik syýasaty boýunça maksatnama dalaşgärleri işe almak.

Möhleti
25.08.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Ilçihana 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Tsukuba Ýaponiýa uniwersiteti tarapyndan Ykdysady we jemgyýetçilik syýasaty (Program in Economic and Public Policy (PEPP)) üçin dalaşgärleriň saýlawynyň başlandygy barada habar berýär.

Umumy ykdysady we döwlet syýasaty boýunça maksatnama gatnaşmak.

2021-nji ýylyň oktýabr aýy üçin giriş synagy (tomus 2020).

Tsukuba uniwersitetinde umumy kurs iňlis dilinde okadylýar. Okuw ýyly 1-nji oktýabrda başlar. Bu maksatnama her ýyl talyplary kabul edýär. Uniwersitet hakda has giňişleýin maglumat üçin: http://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/

Tabşyrylyş möhleti (2021-nji ýylyň oktýabr aýyndan 2023-nji ýylyň mart aýyna çenli):

2020-nji ýylyň iýul aýynyň 1-den – 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 25-ne çenli (Ýaponiýa wagty boýunça)

• Bakalawr derejesi we 16 ýyllyk orta bilimi bolmaly (bakalawr derejesinden öň) ýa-da bakalawr derejesini tamamlamagyna garaşýan we 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 30-na çenli 16 ýyllyk okuwy tamamlamaly. Ykdysadyýet we degişli mukdar usullary barada gowy bilimi bolmaly (çyzykly algebra, hasaplama we statistika).

Bellik. Orta bilimi 16 ýyldan az geçen, häzirki zamanda azyndan 22 ýaşynda we azyndan bir ýyl gözleg ýa-da şuňa meňzeş okuw jaýynda geçiren ýurtlardaky uniwersiteti gutaran dalaşgärler zerur blankalary doldurmak we tabşyrmak arkaly arzany tabşyryp bilerler. (Gözlegi gutarany barada şahadatnamasy).

• TOEFL synag ballaryny ýa-da magistraturanyň zerur hasaplaýan beýleki subutnamalaryny tabşyryp, iňlis dilini bilýändigiňizi subut etmek.

• Magistraturanyň zerur hasaplaýşy ýaly gutardyş ekzameniniň (GRE) ballaryny ýa-da beýleki subutnamalaryny görkezip, dilden we mukdar taýdan başarnyklary görkezmek.

Arzany nädip tabşyrmaly?

Amaly başlamazdan ozal, PEPP General Track ýüz tutmak üçin ähli talaplary ýerine ýetirendigiňizi barlaň we arzanyň tabşyrylyşy barada PDF görkezmelerini üns bilen okaň.

Arza bermezden ozal direktoryň orunbasary bilen habarlaşmaly we ýüz tutmak üçin tassyknama almaly. Bu tassyklamany soramak üçin gözleg meýilnamaňyza we ýazgylaryňyza e-mail bilen iberiň: naito@dpipe.tsukuba.ac.jp we pepp-cepgt@un.tsukuba.ac.jp 

Direktoryň orunbasarynyň razylygy bilen size anketany we beýleki zerur resminamalary bereris.

Ähli zerur resminamalarda parol toplumy bolmaly we pepp-cepgt@un.tsukuba.ac.jp e-mail bilen iberilmeli we asyl resminamalar adaty poçta bilen iberilmelidir. Bellenen möhletden soň alnan arzalar kabul edilmez.

Program in Economic and Public Policy (PEPP) General Track Secretariat
Master’s Program in International Public Policy
Graduate School of Business Sciences, Humanities and Social Sciences
University of Tsukuba
1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8571, Japan

Saýlaw we giriş tertibi.

Saýlaw tertibi  Tsukuba uniwersitetiniň wekilleri tarapyndan geçirilen ähli resminamalara we wideo söhbetdeşliklerine baha berler. Wideo söhbetdeşlikleri guramak üçin saýlanylan dalaşgärler bilen habarlaşylar. Programma saýlanandygy baradaky hatyň e-mail we poçta arkaly 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda iberilmegine garaşylýar.

Saýlanan dalaşgärlere okuwa girenleri barada habar berler. Hasaba alynmagyňyzy tamamlamak üçin öňünden hasaba alyş töleglerini ödemeli (has doly maglumatlar üçin Enrollment Guidebook serediň). Saýlanan dalaşgärlere ahyryna çenli geçiriljek programmanyň maksatlary barada 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli maglumat berler. Umumy maglumat we gollanma üçin Halkara talyplary kabul etmek boýunça gollanma (2019-2020) serediň. http://www.global.tsukuba.ac.jp/study/enrollment-guidebook

Arza tölegleri.

Dalaşgärler 30 000 ýen tölemeli. Hasaba alyş tölegini tölemezden arza seredilmez. Dalaşgärler hasaba alyş töleglerini onlaýn ýa-da maliýe guramalary arkaly töläp bilerler. Has giňişleýin maglumatlar üçin: http://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/admission/

Tomusky giriş synaglarynyň netijeleriniň 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda iberilmegine garaşylýar. Saýlanan dalaşgärlere girişleri barada habar berler. Hasaba alynmagyňyzy tamamlamak üçin giriş tölegini öňünden tölemeli (has giňişleýin maglumatlar üçin Giriş gollanmasyna serediň). Saýlanan dalaşgärlere 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň ahyryna Maksatnamanyň gidişi barada maglumat berler.

Talyp hakynyň goldawy.

Talyplar Aziýa Ösüş Banky-Ýaponiýa talyp haky Maksatnamasy (ADB-JSP) ýa-da Bütindünýä Banky Ýaponiýa / Bütindünýä Banky Bilelikdäki talyp haky Maksatnamasy (JJ / WBGSP) tarapyndan hödürlenýän talyp haklaryna ýüz tutup bilerler. Aýratynlyklary aşakdakylardan ybarat:

– Dalaşgäriň watany bilen Ýaponiýanyň arasynda howa gatnawlarynyň petegi (ekonom klas), şeýle hem bir taraplaýyn syýahatyň tölegi;

– Okuwyň doly tölegleri we beýleki ýygnanyşyklar;

– Aýlyk talyp haky;

– Saglyk ätiýaçlandyryşy.

Dalaşgärler okuwa girmek üçin arzany tabşyrandyklaryny we ADB – JSP talyp hakyny almak isleýändiklerini görkezmeli. Doldurylan okuw jaýynyň anketasy we zerur resminamalar, şol sanda ADB-JSP anketasy okuw jaýyna tabşyrylmaly.

Möhüm bellikler:

 • ADB-den aýratyn programma talap edilmeýär.
 • Doldurylan anketalar, resminamalaryň nusgalary bilen birlikde, girmek isleýän okuw jaýyňyzyň okuwy başlamazdan alty (6) aýdan gijä galman iberilmelidir.
 • ADB talyp haky üçin diňe akademiki okuw jaýlary tarapyndan kabul edilen we tassyklanan dalaşgärler serediler.
 • ADB -JSP maşgala çykdaýjylaryny ýapmaýar.
 • Anketany doldurmak ýa-da akademiki okuw jaýyna kabul edilmek, talyp hakyna kabul edilendigiňizi aňlatmaýar.

ADB – JSP üçin talaplar.

 • ADB agza ýurtlaryň biriniň we Ýaponiýanyň ODA talyp hakyna haky bolan ýurduň raýatlary şu ýerde görkezilýär.
 • Okuw jaýynda tassyklanan magistr kursuna kabul edildi.
 • Bakalawr derejesi ýa-da ajaýyp akademiki görkeziji bilen deň dereje.
 • Anketa tabşyrylanda azyndan iki (2) ýyllyk doly iş tejribesi bolmaly (uniwersitet derejesini gutarandan soň alynan). Okuwlaryny dowam etdirmek üçin iňlis dilinde dilden we ýazmaça aragatnaşyk ukyplaryny bilmeli.
 • Arza beren wagtyňyz ýaşyňyz 35-den uly bolmaly däl. Aýratynlykda, ýokary wezipeli adamlar we ýolbaşçylar üçin amatly programmalara laýyk ýaş çäkleri 45 ýaşdyr.
 • Saglygy gowy ýagdaýda bolmaly.
 • Maksatnama boýunça okuwyňyzy gutaranyňyzdan soň öz ýurduňyza dolanmaga razy bolmaly.
 • ADB-nyň ýerine ýetiriji direktorlary, direktorlaryň orunbasarlary, ýolbaşçylary we işgärleri, ýokarda ady agzalanlaryň geňeşçileri we ýakyn garyndaşlary bu talyp hakyna haky ýok.
 • ADB-JSP bellenen edaralaryň işgärleri talyp hakyny alyp bilmeýärler.
 • Öz ýurdundan başga ýerde ýaşaýan ýa-da işleýän dalaşgärler talyp hakyny alyp bilmeýärler.
 • ADB – JSP magistr derejesini almak üçin eýýäm ýazylan dalaşgärleri goldanmaýarlar.
 • ADB – JSP talyplary taýýarlamak, uzak aralyk okuw maksatnamalary, gysga möhletli okuwlar, konferensiýalar, seminarlar, dissertasiýa ýazmak we gözleg taslamalaryna hemaýat bermeýär.

Talyp haky barada has giňişleýin maglumat üçin: https://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main

Programma barada jikme-jik maglumatlary  http://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/ salgysyndan tapyp bilersiňiz, we saýlaw barada doly maglumat üçin – http://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/admission/