BMG-nyň 2020-nji ýylda meýletinlik mümkinçilikleri.

Möhleti
Arza göýbermek

Birleşen Milletler Guramasynda doly maliýeleşdirilen meýletinçilik mümkinçilikleri üçin arzalar kabul edilýär. BMG meýletinlik programmasy meýletinleri ösüş maksatnamalarynda we parahatçylygy goraýyş amallarynda BMG agentliklerinde işlemäge çagyrýar. BMG-nyň maksady adamlary öz ösüşine gatnaşmaga höweslendirmek.

Näme üçin BMG-de meýletinlik etmeli?

BMG halkara meýletinleri, Birleşen Milletler Guramasynyň ideallaryny we isleglerini goldap, dünýädäki jemgyýetlerde parahatçylygy we ösüşi ösdürýärler. BMG-nyň halkara meýletinçileri dürli medeniýetleri we gelip çykyşlaryny görkezýän 160 ýurtdan gelýär. Mundan başga-da olar dürli perspektiwalary we çemeleşmeleri getirýärler. Siziň gatnaşmagyňyz, güýjüňiziň netijelerinden çykýan we dowamly täsir edýän domino effektini döredip biler.

Talaplar:

BMG-nyň halkara meýletinçileri üçin talaplar:

 • 25 ýaş we ondan uly (ýaş çäkleri ýok);
 • ýokary ýa-da tehniki bilim;
 • hünär derejesinde azyndan iki ýyl iş tejribesi;
 • UNV-iň üç işleýän dilinden iň bolmanda birini gowy bilmek: Iňlis, Fransuz ýa-da Ispan;
 • meýletinçiligiň gymmatlyklaryna we ýörelgelerine ygrarlylyk;
 • köp medeniýetli gurşawda işlemek ukyby;
 • tejribe we bilimiň arasyndaky synergiýany ösdürmek üçin adamlar we ýerli guramalar bilen işlemäge taýynlyk;
 • kyn ýaşaýyş şertlerinde we käwagt uzak ýerlerde uýgunlaşmak ukyby;
 • güýçli şahsyýet we guramaçylyk ukyplary;
 • ösýän ýurtda meýletin tejribe we iş tejribesi artykmaçlykdyr.

Şertler:

BMG-nyň halkara meýletinçilere bu ugurda sada we howpsuz durmuş derejesini saklamaga kömek etmek üçin belli kömek puly berilýär. Kömek puluny meýletin işleriň deregine baýrak ýa-da aýlyk hökmünde kabul edilmeli däldir.

Iş döwri:

BMG meýletinçileri üçin halkara ýumuşlar adatça, 6 aýdan 12 aýa çenli başlangyç şertnama bolup, käwagt bir ýyldan iki ýyla çenli uzaldylyp bilner. Hyzmatdaşlar käwagt üç aýa çenli gysga möhletli meýletinçileri hem soraýarlar.

Kömek puly almagyň şertleri:

 • esasy ýaşaýyş çykdaýjylaryny ödemek üçin niýetlenen aýlyk kömek puly(bu aýlyk däl);
 • petek çykdaýjylary: bellenilen ýere getmek we işiň ahyrynda gaýdyp gelmek üçin;
 • Grant: tabşyrygyň başynda tölenýän tabşyrygyň dowamlylygynda ulanylýan grant;
 • ätiýaçlandyryş: ömri, saglygy we hemişelik maýyplyk ätiýaçlandyryşy. BMG halkara meýletinçileri üçin ätiýaçlandyryş ýeňillikleriniň beýany şu ýerde;
 • ýyllyk dynç alyş;
 • göçmek üçin kömek: işiň dowamlylygyna görä hasaplanýar. Wezipe kanagatlanarly tamamlanandan soň tölenýär.

Ýaşaýyş şertleri:

Ýaşaýyş şertleri durnukly üýtgeýän we dinamiki şertlerinden ybaratdyr . BMG meýletinçileriniň köpüsiniň esasy amatlyklary çäklendirilen uzakdaky, çetleşdirilen nobat ýerlerinde işleýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. BMG meýletinçileriniň köpüsi adaty şertlerde, mysal üçin paýtagtlarda, häzirki zaman ähli amatlyklary bilen işleýär. Biziň tabşyryklarymyz, tabşyrygyň häsiýetine we howpsuzlyk şertlerine baglylykda “maşgala” ýa-da “maşgala däl” nobat ýerleri hökmünde toparlara bölünýär.

Hünär derejäňizi barlanyňyzdan soň, UNV Global Talent Pool hasaba alynmaga çagyrylýar. Bellige alynyşlyk 45 minut töweregi alyp biler. Maglumat goşmak we profiliňizi täzelemek üçin hasabyňyza islendik wagt girip bilersiňiz. Bellige alynmak birnäçe ädimden ybarat bolup, profiliňizi bellemägi göz öňünde tutulmagy üçin her biri tamamlanmalydyr.

Bellige alynmak üçin: https://vmam.unv.org/candidate/signup