Suratkeşler we suratçylar üçin $ 550.00 göwrümde grant.

Möhleti
Arza göýbermek

“Innovate Grant” 2020-nji ýyl üçin grant arzalaryny kabul edýär. Her çärýekde 550.00 dollarlyk “Innovate Grant” baýragy bir wizual suratkeş we bir suratçy üçin berilýär. Ýenijiler grant almakdan başga-da guramaçynyň web sahypasynda görkeziler we joşgunly we zehinli sungat işgärleriniň köpelýän jemgyýetine goşular.

“Innovate Grant” çärýekleýin grantlar arkaly suratçylary we suratkeşleri goldaýan täze halkara başlangyçdyr. Suratkeşleriň we suratçylaryň innowasiýa eserlerini döretmäge ünsi jemlemekleri üçin grant bermek işini ýönekeýleşdirdiler.

Programma gatnaşmak üçin gerekli zatlar:

– Adyňyz;

– E-mail salgyňyz;

– Grant kategoriýaňyz (Sungat ýa-da surat);

– Öz işleriniňizden 3-5 sany suratlar;

– Anketanyň giriş bahasy 25 $.

Kabul edilýänler:

Arzalar 18 ýaşdan uly we dünýäniň dürli künjeklerinden aşakdaky iki kategoriýa boýunça kabul edilerler:

1. Sungat (surat, çap, heýkeltaraşlyk, film / wideo, garyşyk metbugat, gurnama, täze media);

2. Fotosurat (portret, konseptual, natýurmort, gara-ak, dokumental, köçe, birleşme, kollaž).

Bu kiçi we güýçli maliýe goldaw paketleri täze pikirleri ösdürmäge, täze görnüşler bilen synag geçirmäge we täze eser döretmäge kömek etmek üçin döredildi.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://innovateartistgrants.org