Russiýada bilim almak barada

176
thumbnail

Her gün Russiýanyň uniwersitetlerinde okamak üçin kwotany nädip almalydygy barada soraglar gelýär. “Rossotrudniçestvo” web sahypasynda iň gyzykly soraglar boýunça size zerur maglumatlary tapdyk.

2020-2021-nji okuw ýyly üçin kwotalaryň üsti bilen nädip arzany tabşyrmaly?

Adatça seçip alyş synaglaryna gatnaşmak üçin resminamalary Rossotrudniçestvonyň ​​wekilhanasyna ýa-da Russiýa Federasiýasynyň diplomatik wekilhanasyna (döwletde Rossotrudnikestwonyň ​​wekilhanasy ýok bolsa) web sahypasyndaky elektron görnüşiň üsti bilen tabşyrmaly: https://future-in-russia.com/. Türkmenistanda saýlama synaglary adatça Aşgabatdaky Puşkin adyndaky mekdepde geçirilýär.

Saýlaw kampaniýasy we onuň aýratynlyklary barada has giňişleýin maglumaty Rossotrudnichestvo web sahypasynda tapyp bilersiňiz: http://rs.gov.ru/ru/activities/10/projects/16

❗️2020-2021 okuw ýyly üçin resminamalary kabul etmegiň eýýäm tamamlanandygyna üns beriň. 2021-2022-nji ýylda dalaşgärlerden resminamalaryň kabul edilişi 2020-nji ýylyň noýabr aýyndan ir başlanmaz.

Goşa raýatlygyňyz bolup, biri rus bolsa, bu maksatnama gatnaşyp, daşary ýurtly hökmünde kwota boýunça rus uniwersitetine girip bolarmy?

Goşa raýatlylyk ýagdaýda, Russiýa Federasiýasynyň daşynda hemişelik ýaşamaga (oturma, konsullyk bellige şahadatnama meýilnamasy) çykanlygyny tassyklaýan resminamalar, iki pasport, şeýle-de beýleki resminamalary tabşyrmalydyr. Russiýa Federasiýasynda hasaba alnan adamlar kwota gatnaşyp bilmeýärler. Resminamalaryň talaplary barada has doly maglumat RCSC-da okap bilersiňiz.

Kwotalar boýunça saýlawy kim geçirýär?

Daşary ýurt kwotanyň çäginde Russiýa Federasiýasynda bilim almak üçin saýlama wezipeleri  Rossotrudniçestwonyň ​​wekillleri ýa-da Russiýa Federasiýasynyň diplomatik wekilleri (döwletde Rossotrudniçestwonyň ​​wekilhanasy ýok bolsa) ýerine ýetirmäge ygtyýarlydyr.

Has giňişleýin maglumat üçin Rossotrudniçestwonyň ​​ýurduňyzdaky wekilhanasyna ýa-da Russiýa Federasiýasynyň diplomatik wekilhanasyna ýüz tutuň.

Çeşme: https://t.me/rossotrudnichestvo/156