Angliýanyň Liwerpul uniwersitetinde doly PhD talyp haky.

Möhleti
30.07.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Liwerpul uniwersiteti görnükli dalaşgärler üçin «Experimental Discovery of New Inorganic Materials» üçin PhD talyp hakyny hödürleýär.

Bu bilim baýragy Angliýanyň uniwersitetinde PhD programmasyny başlamak isleýän dünýäniň dürli künjeginden gelen ajaýyp talyplar üçin elýeterlidir.

Kriteriýalar:

Ähli milletler üçin açyk.

Giriş hukugy ýa-da dersler: Himiýa ylymlarynyň doktory.

Dalaşgärleriň himiýa, fizika ýa-da materiallar ylymlary boýunça magistr derejesi bolmaly.

Arzany nädip tabşyrmaly?

Bu talyp hakyny almak üçin dalaşgärler PhD derejesine arzany tabşyrmaly. Ondan soň onlaýn  talyp haky anketasyny doldurmaly.

Dalaşgärler aşakdaky resminamalary tabşyrmalydyrlar: bahalaryň tabeli, häzirki PG talyplary akademiki geňeşçisinden we akademiki rezýumesinden ugradyjy hat ibermeli bolarlar.

Okuwa girmek üçin talyplar iňlis dili boýunça halkara derejesinde ykrar edilen şahadatnama eýe bolmalydyrlar.

Talyp hakynyň mukdary:

Liwerpul uniwersiteti doly okuw tölegini we 3,5 ýyllyk tehniki hyzmat subsidiýasyny berer. Grantyň mukdary ýylda 15,009 funt.

Tabşyryş möhleti: 30-njy iýula çenli.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.liverpool.ac.uk/study/postgraduate-research/studentships/experimental-discovery-of-new-inorganic-materials/