Kanadanyň Monreal uniwersiteti tarapyndan hödürlenýän talyp haky (Bakalwr)

Möhleti
01.09.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Monreal uniwersiteti daşary ýurtly talyplar üçin täze talyp haky programmasyny hödürleýär.

UdeM talyp haky maksatnamasy daşary ýurtly talyplary uniwersitet okuwlarynda goldamak üçin döredildi. 2020-nji ýylyň güýz möwsüminden başlap, adatça daşary ýurtly talyplardan alynýan okuw töleglerinden boşadarlar.

Bu maksatnama üçin kim arzasyny tabşyryp biler?

Halkara talyplar 2020-nji ýylyň güýz möwsüminden kabul edilerler:

  • Okamaga rugsady bilen, Kanadanyň hemişelik ýaşaýjysy ýa-da raýaty däl.
  • Doly gün okuw programmasyna girenler.
  • Başga bir talyp haky ýa-da grant almaýanlar.

Bu talyp haky nädip gazanmaly?

1. Giriş üçin arzany tabşyrmaly.

Arzanyň tabşyrylyşyny başlamak üçin sizi zerur ädimlere ugrukdyrýan interaktiw gözegçilik sanawy bolan “Compass” -y okaň.

2. Giriş teklibini alyň.

Giriş üçin anketaňyzy tabşyranyňyzdan birnäçe gün soň, Talyplar merkezine giriş kodlaryny alarsyňyz. Bu anketaňyzy yzarlap we haty kabul etmek teklibini alyp boljak platformadyr.

3. Baha bermäge başlamak teklibini kabul ediň.

UdeM talyp hakyna ýüz tutmak hökman däl. Täze dalaşgärleriň arzalary we faýllary, okuw derejesini we talyp haky mukdaryny kesgitlemek üçin baha berler.

4. Talyp haky baradaky habary alyň.

Giriş teklibiňizi alanyňyzdan soň, Monreal uniwersiteti size beriljek talyp hakynyň mukdaryny e-mail arkaly derrew habar berer. Bu resminamany çap ediň we howpsuz ýerde saklaň. Bu geljekki salgylanma üçin peýdaly bolar.

5. Deklarasiýa blankasyny dolduryň we tabşyryň.

Baýrak habarnamany alanyňyzdan soň, “Déclaration de situations relatives aux exemptions des droits de scolarité supplémentaires pour étudiants internationaux” blankasyny tabşyrmaly bolarsyňyz. Bu resminama Monreal uniwersitetine arzany tabşyranyňyzyň gidişine gözegçilik etmek üçin Talyplar merkezi platformada elýeterli bolar. Anketany yzyna gaýtarmazdan we zerur bolsa gerekli resminamalary tabşyrmazdan ozal ähli görkezmeleri hökman okaň.

Tabşyrylyş möhleti: 1-nji sentýabra çenli.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://admission.umontreal.ca/en/scholarship-for-international-students/