Talent Hunt от Daffodil International University talyp haky (Bangladeş).

Möhleti
31.08.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Daffodil International University (DIU) mynasyp we mätäç talyplara Daffodil uniwersitetinde hödürlenýän islendik bakalawr programmasyny tamamlamaga kömek etmek üçin zehin talyp hakyny hödürleýär. Dalaşgärleriň arasynda açyk bäsleşik geçiriler. Saýlanan dalaşgärlere 100% okuw tölegi we ýaşamak üçin goşmaça talyp haklary berler. Bäsleşige täze daşary ýurtly talyplar gatnaşyp bilerler.

Taslamanyň maksatlary:

 • Korporatiw sosial jogapkärçilik (CSR) çäginde mynasyp we mätäç okuwçylary goldamak.
 • Mynasyp we mätäç okuwçylary tehnologiýanyň esasy ugruna çekmek we terbiýelemek.
 • Terbiýeçilik arkaly ýurtda ýokary hünärli hünärmenleri ösdürmek.

Maksat topary:

DIU-daky täze bakalawr talyplary.

Talyp hakynyň mukdary:

Daffodil International University (DIU) “Talent Hunt” talyp haky maksatnamasy arkaly 25 talyp haklaryny berýär. Talyp haklary 3 derejä bölüner:

1-nji dereje: Goşmaça talyp haky bilen birlikde okuw töleglerinden 100% boşatmak üçin beriler. Başga-da uniwersitet töleglerini, otag we ýaşaýyş jaýyny tölemek üçin aýda 5000 Tk. beriler.

2-nji dereje: Okuw töleglerinden 100% boşatmak we goşmaça talyp haky berilýär. Başga-da uniwersitet töleglerini, otag we ýaşaýyş jaýyny tölemek üçin aýda 3000 Tk. beriler.

3-nji dereje: olara okuw töleglerinden 100% boşatmak we goşmaça talyp haky berilýär. Şahsy çykdaýjylardan boşatmak 2000 Tk.

Daşary ýurtly talyplar üçin:

1-nji dereje: 3000 dollar talyp haky;

2-nji dereje:  2000 dollar talyp haky.

• Talyp hakynyň mukdary DIU-da okaýan döwründe okuw tölegleri üçin düzediler.

Kriteriýalar:

Dalaşgäriň innowasiýa pikirleri we güýçli analitiki başarnyklary bolmaly.

 1. Dalaşgärleriň  GPA  5.00-den azyndan 4.00 (Orta mekdep şahadatnamasy) we HSC bolmaly.
 2. Orta mekdep şahadatnamasynyň gowşuryş ýyly 2017 we HSC 2019 bolmaly.
 3. Iňlis dilini gowy bilmeli, şeýle hem aragatnaşyk we görkeziş endikleri bolmaly.
 4. Kompýuter sowatlylygy we IT bilimleri.
 5. Toparda we aýratynlykda işlemek ukyby.

Tabşyryş möhleti: 31-nji awgusta çenli. 

Has giňişleýin maglumat: http://talenthunt.daffodilvarsity.edu.bd/?app=home

Üns beriň! Talyp hakyna tabşyrmazdan ozal, uniwersitete kabul edilmeli.

Uniwersitet barada:

DIU Bangladeşiň paýtagty Dakanyň merkezinde ýerleşýär. Daffodil halkara uniwersiteti akademiki gözlegler we ruhy taýdan dynç alyş üçin ajaýyp şertleri döredýär. DIU elmydama dünýäniň dürli künjeginden gelen talyplary garşylaýar.

Şoňa meňzeş kwalifikasiýaly daşary ýurtly talyplar ýarym günlük okuwa girip bilerler we karz alyp bilerler. Bilimlerini ýokarlandyrmak ýa-da täze hünärleri almak üçin diplom derejesi bolmadyk talyp hökmünde kurs okamak isleýänler üçin giriş hem açykdyr. Şeýle hem talyplar ýörite şahadatnama ýa-da diplom kurslaryna kabul edilýärler. (www.daffodilvarsity.edu.bd)

Bakalawr we magistr derejeleri fakultetleri:

 • Telekeçilik fakulteti;
 • Ylym we maglumat tehnologiýasy fakulteti;
 • Injenerçilik;
 • Gurluşyk bölümi (CE);
 • Lukmançylyk;
 • Gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary fakulteti.

Daffodil halkara uniwersiteti, Bangladeşdäki daşary ýurtly talyplar üçin öňdebaryjy uniwersitetdir. Bu ýerde daşary ýurtly talyplar üçin gowy durmuş şertleri üpjün edilýär. Arzany tabşyranyňyzda dogry maglumat bermek gerekdir. Daffodil halkara uniweristetiň kabul ediş iş topary siziň arzaňyzy barlandan soňra e-mail üsti bilen siz bilen habarlaşar.

Onlaýn arzany tabşyrmak üçin: http://admission.daffodilvarsity.edu.bd/#/internationalStudent

Arzanyň tabşyrylyş talaplaryny öwrenmek üçin: http://daffodilvarsity.edu.bd/article/admission

Her ugur boýunça tabşyrylyş möhletler üýtgäp biler, şonuň üçin öňünden barlamagyňyzy maslahat berýäris.