English for Career Development Pensilwaniýa uniwersitetinden mugt onlaýn iňlis dili kursy.

63
thumbnail

Daşary ýurtda iş tapmak üçin başarnyklaryny ýokarlandyrmak isleýänler üçin ajaýyp iňlis dili. Uniwersitet “Business English” esaslaryny, ajaýyp leksikany we ABŞ-da iş tapmak üçin goşmaça kiçi kursy ýygnady!

Kurs barada:

Bu okuw ABŞ-nyň Bilim we medeni meseleler ministrligi tarapyndan Iňlis dili programmalary edarasy tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Bu kursa mugt ýazylmak üçin Enroll now”düwmesine basyň we “Full Course. No certificate.” Bu okuw dünýä bazarynda karýerasyny ösdürmäge gyzyklanýan iňlis dilinde gürlemeýänler üçindir. Bu kursda öz ýurduňyzdaky şol bir prossesi deňeşdirip, ABŞ-da iş gözlemek, arzany tabşyrmak we söhbetdeşlik prossesi barada öwrenersiňiz. Bu okuw söz baýlygyňyzy güýçlendirmek we hünär maksatlaryňyza ýetmek üçin dil ukyplaryňyzy ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, dünýädäki karýera ýoluňyzy öwrenmäge mümkinçilik berer. Bu kursyň birinji bölümi sizi ABŞ-a işe arzany tabşyrmak prossesi bilen tanyşdyrar we gyzyklanmalaryňyza we başarnyklaryňyza laýyk gelýän işi kesgitlemek üçin strategiýalary hödürlär. 2-nji bölüm professional görünýän rezýume döretmek üçin zerur ädimlerden ybarat. 3-nji bölümde aýdyň we gysga ugradyjy hatyny düzersiňiz.

Okuwyň soňky bölümi aragatnaşyk we söhbetdeşlik ukyplaryna bagyşlanýar. Islendik adam bu kursy mugt alyp biler. Mugt Coursera şahadatnamasyny almak isleseňiz, maliýe kömegini dolduryň. Ähli okuw materiallary Creative Commons 4.0 Attribution ygtyýarnamasy boýunça gaýtadan ulanmak we mugt paýlaşmak üçin elýeterlidir. Goşmaça okamak üçin materiallar her bir iňlis dili öwrenijisi üçin laýyk derejede gündelik habar makalalaryny neşir edýän Newsela tarapyndan üpjün edildi.

Hasaba alynmak üçin: https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment