Startup Bootcamp 2020

Möhleti
31.08.2020
Arza göýbermek

“Startup Bootcamp” başlangyç esaslandyryjylaryň bilimlerini we tejribesini birleşdirmek we ajaýyp pikirli çeşmeleri know-how we aragatnaşyk arkaly üstünlikli kompaniýalara öwürmek üçin döredilen 5 günlük intensiw we çaltlaşdyrylan kursydyr.

Ýeri: Kataloniýa, Ispaniýa.

Dowamlylygy: 17-21-nji oktýabr.

Talyp hakyna we gatnaşmak üçin arzanladyşy gazanmak üçin möhlet: 31-nji awgusta çenli.

Kim goşulyp biler?

Startup -lar

Dolanyşygy artdyrmak, satuw mazmunyny gurmak ýa-da berkitmek, telekeçiligi ösdürmek we wençura kapitalistlerinden maýa toplamak isleýän başlangyç esaslandyryjylary. Bazarda önümiňiz bar bolsa we ilkinji gezek satuwyňyz ýa-da ýöne MVP bolsa, bu çaltlaşdyrylan kursy täsirli dolanyşygy döretmäge kömek eder.

Telekeçiler

Kompaniýalary noldan gurmagy, iş ýerini synap görmegi, bazary seljermegi, pul gazanmagy we habaryny hakyky işe ýetirmegi maksat edinýän telekeçi akyllar.

Kompaniýalar

Innowasiýa barlaghanasynyň ýa-da korporatiw inkubatoryň döredilmegini öwrenýän dolandyryjy zehin gözleýär ýa-da ýokary hünärli hünärmenleri işe alýar.

Näme alarsyňyz?

Iň oňat tejribe we know-how.

Silikon jülgesinde işleýänleriň hakyky dünýädäki üstünlik hekaýalaryny öwrenersiňiz, işewürligi ösdürmegiň iň oňat tejribelerini alarsyňyz, umumy ýalňyşlyklardan daşda bolarsyňyz we üstünlikli başlangyç gurarsyňyz. Köpmilletli korporasiýalaryň pikir tapgyryndan nähili ösmelidigini öwrenersiň.

Venture & Angel Capital giriş.

ABŞ we Ýewropadan gelen maýadarlar we business angels bilen söhbetdeşlik geçiriň. Maýa goýumçylaryna wençura teklip ediň we Silikon jülgesiniň meşhur oýunçysy we beýleki maýadarlar Draper VC gaznasyndan maýa goýumlaryny toplamaga mümkinçilik alyň.

Hünär maslahaty we seslenme.

Ýewropadan we Silikon jülgesinden başlangyç hünärmenleri bilen ýeke-täk sapaklar. Döredijiler bilen iň oňat tejribe we pikir alyşmak üçin toparlaýyn seminarlar.

Startup –laryň marketingi we ösüş hakeri.

Tomaşaçylaryňyza ýetiň: müşderiler we irki kabul edijiler. Dünýädäki iň uly kompaniýalaryň nähili ösendigini öwreniň. Düşünjeli maslahat alyň we Lean Startup Methodology we Design Thinking ulanyp pikirleri çalt tassyklamagy öwreniň.

Maliýe toplamak barada zerur maglumatlar.

Wençura kapitalistlerinden we business angelslardan, şol sanda maýa goýujylar bilen gepleşik geçirmegiň zerur gurallaryny, usullaryny we şablonlaryny üstünlikli toplamak, özüne çekiji maýa goýum ädimini ätmek we başlangyjyňyzy adalatsyz maýa goýum bahalaryndan we şertlerinden goramak üçin bilim bazasyna eýe boluň.

Täze tanyşlar we şertnamalar.

Daşary ýurtlardan gelen telekeçiler we başlangyç esaslandyryjylar bilen tanyşyň, täze baglanyşyk guruň. Pikirleri paýlaşyň. Täze sebitlerde hyzmatdaşlary, işgärleri, paýlaýjylary, goldawçylary we potensial müşderileri tapyň.

Bu programmadan nämä garaşmaly?

Ýewropa ekspert komissiýasy.

75-den gowrak ýurtdan 10 000-den gowrak tehnologiýa startup-lar we 2000 inwestor üçin halkara onlaýn tizlendiriji “InnMind” esaslandyryjylara maliýe, gurallar, bilim bazasy, täze bazarlar, müşderiler we strategiki hyzmatdaşlar girmäge kömek edýär.

Baglanyşyk we aragatnaşyk ulgamyna ünsi jemläp, “Bootcamp 2020” telekeçileri we başlangyç kärhanalaryny öz iş pikirlerini maýa goýum kompaniýasyna öwürmek üçin gurallar bilen enjamlaşdyrmak üçin döredildi.

Silikon jülgesiniň çeşmeleri.

Halkara başlangyç ekosistemalaryny çeşmeler, bilim, aragatnaşyk we innowasiýa bilen üpjün edýän dünýä derejesindäki merkezlere öwürmek üçin döredilen – Tim Draper tarapyndan esaslandyrylan ýaş liderler we täzelikçiler üçin dünýäde öňdebaryjy telekeçilik programmasy bolan Draper uniwersiteti, 50 ýurtdan 500-den gowrak uçurymlary bar we 470 million dollardan gowrak başlangyç wençura kapitalistleriniň ünsini çeken 300 köp startup-laryň gurulmagyna kömek etdi.

Intensiw okuw

Silikon jülgesiniň öňdebaryjy halypalarynyň tejribesi we iň üstünlikli başlangyçlaryň tejribesi 5 günlük maksatnamanyň dowamynda interaktiw seminarlar, know-how, leksiýalar, aragatnaşyk mümkinçilikleri, strategiki ösüş usullary we maksada ýetmek üçin başga-da köp zatlar arkaly geçiriler.

«Must have – lere» giriş.

3 aýlyk zähmetiň ýerini alýan, maýa goýujylary tapmak we iş meýilnamaňyzy düzmek üçin 5 günlük intensiw okuw. Silikon jülgesiniň maýadarlary, terbiýeçileri, subut edilen üstünlikleri bilen döredilen kompaniýalary esaslandyryjylar tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän InnMind & Draper uniwersiteti, ähli derejeli halkara başlangyç kärhanalaryny Bootcamp 2020-e gatnaşmaga çagyrýar.

Tabşyrylyş möhleti: 31-nji awgusta çenli.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://expert.innmind.com/bootcamp#popup:myform