University of Montreal, Kanada. (Magistratura, PhD)

Möhleti
01.09.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Monreal uniwersiteti Kanadanyň Monreal şäheriniň Kvebek şäherçesinde ýerleşýär. 1878-nji ýylda esaslandyryldy. Uniwersitet dünýädäki iň uly frankofon bilim edaralarynyň biri hasaplanýar.

Açyk programmalar:

Administrasiýa we dolandyryş

Sungat we saz

Aragatnaşyk

Ykdysadyýet we syýasat

Daşky gurşaw we durnukly ösüş

Daşky gurşawy meýilleşdirmek we dizaýn

Esasy we ulanylýan ylymlar

Lukmançylyk

Ynsanperwer ylymlary

Maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary

Şahsy programmalar

Hukuk

• Tebigat ylymlary

Edebiýat we diller

Jemgyýet

Jemgyýet we jemgyýetçilik hereketi

Bilim we okuw ylymlary

Teologiýa we din ylymlary

Kriteriýalar

Magistr programmalary

Programma üpjünçiligi, DESS, magistr derejesi.

Magistr derejesini okamak üçin:

• Monreal uniwersitetinden bakalawr derejesiniň ýa-da şoňa meňzeş derejäniň eýesi bolmaly;

• 4.3-den (ýa-da şoňa meňzeş) iň az 3.0 GPA bilen bakalawr derejesini gutaran, kanagatlanarly tejribä eýe bolan ýa-da magistr derejesine ukyplylygyny görkezen;

• diplom işini alyp barmak we magistr derejesi bolan ýagdaýynda gözegçi tarapyndan saýlanan gözlegleriň geçirilmegi bilen ylalaşmaly;

• fransuz dilini bilmeli;

• programma zerur bolsa, iňlis dilini ýa-da başga bir dili bilmeli;

• aýratynlykda her bir programmanyň talaplaryna laýyk gelmeli, degişli bölümiň web sahypasyna ýüz tutmagyňyz maslahat berilýär.

Şeýle hem hünär boýunça magistr derejesi programmalary bilen tanşyp bilersiňiz.

Ph.D.programmalary

Ph.D.derejesini almak üçin dalaşgärler:

• Monreal uniwersitetinden magistr derejesiniň ýa-da şoňa meňzeş derejäniň eýesi bolmaly;

• gözleg taslamasynyň meýilnamasyny tabşyrmaly;

• gözleg wagtynda we ders saýlamakda professoryň saýlan zady bilen ylalaşmaly;

• fransuz dilini bilmeli;

• programma zerur bolsa iňlis dilini ýa-da başga bir dili bilmeli;

• aýratynlykda her bir programmanyň talaplaryna laýyk gelmeli: degişli bölümiň web sahypasyna ýüz tutmagyňyz maslahat berilýär.

Arzanyň tabşyryş prosesi:

1. Gyş ýarymýyllygy üçin 1-nji sentýabrda ýa-da tomus we güýz ýarymýyllyklary üçin 1-nji fewralda anketany tabşyrmaly. https://admission.umontreal.ca/en/admissions/preparation/useful-translations/

  • Fransuz terminlerine düşünmek we anketany doldurmak üçin kömege mätäç talyplar bu iki dilli resminamany (fransuz / iňlis) ýükläp bilerler.
  • Tabşyrylyş möhletleri gutarandan soň köp programma, esasanam ýarymýyllyk üçin resminamalar köp programma kabul etmegi dowam edýärler. Gyzyklanýan fakultet ýa-da bölüm bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
  • Wiza almak we Kwebekde galmagyňyz bilen baglanyşykly ähli amallary tamamlamak üçin daşary ýurtly talyplar üçden alty-aýa çenli garaşmaly. Bu möhletleri ýerine ýetirmeli bolmasa giriş anketasy indiki ýarymýyllyga çenli yza süýşürilip bilner.

Kagyz giriş blankasyny hem dolduryp bolýar. Emma giriş üçin onlaýn anketa has tygşytly we çalt işlenýär.

2. Gerekli resminamalary tabşyryň.

3. Giriş töleglerini töläň.

4. Faýly görüň. Faýly görmek üçin bilim edarasy jogapkärdir.

5. Kabul etmek ýa-da ret etmek haty.

Dalaşgärler «Center étudiant» (Talyplar merkezi) üsti bilen kabul etmek ýa-da ret etmek hatyny alarlar.

Has giňişleýin maglumatlar üçin: https://www.umontreal.ca/