“Analitik žurnalistika” onlaýn kursy

12
thumbnail

Bu okuw “analitik žurnalistika” ugruna doly düşünmek we seljeriş materiallaryny öndürip başlamak isleýän ýaňy başlaýan žurnalistler we žurnalistika fakultetleriniň ýokary kurs talyplary üçin döredildi.

Kurs köp bölümli. Analitik žurnalistikany emele getirýän ähli modullary we elementleri öz içine alýar: esasy maglumatlar, söhbetdeşlikler, hasabat, halkara ülňüleri, etika, materialy elýeterli görnüşde nädip hödürlemeli, maglumat derňewi we ş.m.

Her bir modul aýdýanlaryna gönüden-göni gatnaşýan tejribelik geçýän žurnalistler we tälimçiler tarapyndan işlenip düzüldi. Olar gürleýän zatlaryny edýärler, diňe wagt we tejribe bilen synag edilen maslahatlary berýärler.

Şeýle-de bolsa her bölüm talyplara žurnalistikada dörän kanunlara düşünmek kyn boljak bir teoriýadan ybarat. Şonuň üçin materialy doly özleşdirmek üçin modullaryň döredijileri tarapyndan berilýän teoriýany we amaly maslahatlary üns bilen öwrenmeli.

Her modulyň soňundaky gönükmeler ýönekeý goşmaça zat däldir. Olar ähli okuw materiallarynyň aýrylmaz bölegidir, onsuz “analitiki žurnalistika” atly mozaikany doly gurmak size kyn bolar. Şonuň üçin gönükmeleri ýerine ýetirmek teoretiki materialyň ösüşi ýaly ünsli we çynlakaý bolmaly.

Modulyň soňundaky synaglar diňe bir kursyň bölümlerini näderejede özleşdirendigiňizi barlamak bilen çäklenmän, bilimleri berkitmäge, galan boşluklary doldurmaga we şol bir wagtyň özünde indiki modula geçmek ukybyna hem kömek edýär.

Okuw hödürlenen materialy mümkin boldugyça rahat özleşdirip, analitiki žurnalistikada ynamly ädimleri başlap biler ýaly düzüldi. Emma ony üstünlikli geçirmek üçin talyba gyzyklanma, üns we belli bir höwes gerek. Şonda bu ýol beýle kyn bolmaz.

Bu okuwy üstünlikli tamamlandan soň, IWPR Central Asia metbugat guramasy “Analitik žurnalistika” onlaýn kursunyň guramanyň möhüri we ýolbaşçynyň goly bilen gutarandygyny tassyklaýan şahsy şahadatnama berýär.

Hasaba alynmak we okuwa başlamak üçin: https://school.cabar.asia/ru/course/kak-podgotovit-analiticheskij-material/