Merck gözleg grantlary.

Möhleti
Arza göýbermek

Innowasiýa Gözleglere Höwes Döretmek

2020-nji ýylda Merck geljekki gymmatlyklaryň kyn ugurlarynda innowasiýa gözleglerini höweslendirmek üçin birnäçe gözleg grantlaryny hödürleýär. 100,000 EUR – 500,000 EUR göwrümde aşakdaky pudaklar boýunça grantlar bar:

  • neşe serişdelerini ýüze çykarmak;
  • et üçin bioreaktoryň dizaýny;
  • Geljekki nesle maşyn öwretmek;
  • Täze ýüze çykýan wirus ýokanç kesellerine / pandemiýa taýýarlyk gözegçiligi.

Tabşyryş prossesi:

Merck gözleg grant maksatnamasy islendik gözleg instituty, uniwersiteti ýa-da kompaniýa bilen baglanyşykly ähli hünärleri akademikler üçin açykdyr. Dalaşgärler diňe gizlin däl maglumatlary öz içine alýan esasy mowzuklara arzalaryny tabşyrarlar. Birden köp tematiki mowzuk üçin ýüz tutup bilersiňiz. Arzaňyz üstünlikli bolsa, size doly arzany tabşyrmagyňyz we 2020-nji ýylda beýleki finalçylar bilen çuňňur okuw seminaryna gatnaşmagyňyz soralar.

Materiallar dünýäniň ähli ýurtlaryndaky alymlardan kabul edilýär.

Gözleg üçin arzany tabşyrmaklyk ilki bilen onlaýn portalda hasaba alynmaly. Ilkinji gezek gireniňizde dogry e-mail salgysy bilen hasaba alynmaly bolarsyňyz. Hasaba alyş baglanyşygyňyz bu e-mail  salgysyna gönükdiriler. Maglumatlar üçin sorag-jogap bölümine serediň.

Iberilenler, neşe serişdelerini ösdürmek, bioreaktor dizaýny, indiki nesile maşyny öwretmek temalary boýunça 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 31-ne çenli kabul ediler. Pandemiýa taýýarlygy meselesinde kesgitli möhlet ýok, sebäbi bu kyn günlerde has çalt jogap bermek üçin arzalar yzygiderli gözden geçiriler.

Giňişleýin okuw seminary.

Neşe serişdelerini ösdürmek, bioreaktor dizaýny we indiki nesile maşynlaryny öwretmek boýunça giňişleýin seminary 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 3-5-de Germaniýanyň Darmştadt şäherinde geçiriler. Finalçylar hödürlenen taslama tekliplerini bilelikde optimizirlemek üçin Merck dolandyryjylary we alymlary bilen işleşerler. Simpoziýanyň iň ýokary netijesi gözleg grantlarynyň ýeňijilerini saýlamak bolar.

Web sahypa: https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2020-research-grants.html