Gýote-institutynyň suratçylar üçin halkara gaznasy.

Möhleti
15.10.2020
Arza göýbermek

Häzirki wagtda Gýote-Institut Halkara gaznasynda 2021-nji ýyl üçin arzalaryň kabul edilişi açyk. Bu maliýeleşdirme gibrid we dersara formatlar we sanly metbugaty ulanmak esasy komponentler bolan teatr, tans, aýdym-saz we ýerine ýetiriş sungatynyň, sungat işgärleriniň bilelikde işlemegi üçin niýetlenendir. Maksatlaýyn topar bilelikdäki taslamany özbaşdak durmuşa geçirmek üçin serişdeleri ýetmezçilik edýän daşary ýurtlardan we Germaniýadan gelen hünärmen suratkeşlerden we ansambllardan ybarat.

Gýote gaznasy halkara guramasy bilen bilelikde Gýote-instituty suratçylaryň we olaryň pikirleriniň çäksiz halkara we medeniýetara alyş-çalşyny goldamak isleýär. Bu alyş-çalşygy ýeňilleşdirmek we dürli sungatçylaryň arasynda baglanyşyk gurmak taslamanyň netijeleri ýaly möhümdir.

Bilelikdäki önümçilik halkara gaznasy ýokary çeperçilik we möhüm jemgyýetçilik täsiri taslamalaryny öňe sürýär. Bilelikdäki güýçleriň netijeleri, mümkin boldugyça daşary ýurtlarda, Germaniýada-da hünär gurşawynda görkezilmelidir. Arza üçünji tarap maliýeleşdirmesinden başga-da gatnaşýan ähli taslama hyzmatdaşlarynyň ep-esli goşantlaryny görkezýän maliýe meýilnamasyny öz içine almalydyr. Talap edilýän mukdar 25 000 ýewrodan geçmeli däldir.

Kriteriýalar:

Arza daşary ýurtly hyzmatdaş bilen bilelikde tabşyrylmaly we gowy iş gatnaşyklarynyň eýýam bardygyny we iki tarapyň bilelikde işlemäge gyzyklanýandygyny görkezmeli.

Berlen taslamalar diňe ýerine ýetiriş sungatyny öz içine almalydyr (filmler ýa-da sergi taslamalary bolmaly däl).

Taslamanyň ýokary hili.

Taslama hyzmatdaşlarynyň öz goşantlaryny / üçünji tarap gaznalaryny we maliýe meýilnamasyny görkezýän býudjet.

Bir hyzmatdaşyň agdyklyk etmezden, çeper hyzmatdaşlyga esaslanýan deňagramly taslama hyzmatdaşlygy.

Germaniýanyň daşynda we içinde azyndan bir iş tejribesi.

Nemes we Ýewropa däl hyzmatdaşlaryň arasynda, esasanam geçiş ýurtlaryndan taslamalar makul bilner (Awstriýa we Şweýsariýadan gelen arzalara seredilip bilinmez).

Grantyň mukdary:

Talap edilýän mukdar 25 000 ýewrodan geçmeli däldir.

Tabşyryş möhleti: 15-nji oktýabr.

Has giňişleýin maglumat: https://www.goethe.de/en/uun/auf/mus/ikf.html