Germaniýada Max Planck Institute for Software Systems tarapyndan hödürlenilýän tejribelik.

Möhleti
31.08.2020
Arza göýbermek

Tejribe ýokary hünärli talyplara MPI for Software Systems-de gözleg taslamalaryna gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Diňleýjileriň institutdaky aspirantlar we mugallymlar bilen ýakyn hyzmatdaşlykda täze we çylşyrymly gözleg meselelerini çözmegine garaşylýar. Üstünlikli tejribe köplenç öňdebaryjy ylmy konferensiýalarda bilelikde ýazylan neşirlere sebäp bolýar.

Her ýyl diňe çäkli mukdarda tejribe ýerleri bar we kabul ediş bäsdeşlik edýär. Dalaşgärler akademiki üstünliklere (mysal üçin, diplom, kurs bahalaryna, taslamanyň öňki tejribesine) we programma üpjünçiliginiň dürli ugurlarynda özboluşly gözleglere bolan gyzyklanmalaryna we höweslerine esaslanyp saýlanýar. Saýlaw prossesi, dalaşgärler bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri hem öz içine alyp biler.

Saýlanan dalaşgärler okaýan wagty aýlyk talyp haklaryny alarlar. Institut olara mugt ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edýär we syýahat çykdaýjylaryny ödeýär.

Tejribelik adatça 12-14 hepde dowam edýär. Käbir ýagdaýlarda has uzyn tejribelik geçmeklik mümkin. Talyplar ýylyň dowamynda garşy alynýarlar, ýöne tejribe alýanlaryň köpüsi tomus aýlaryny (maý-awgust) gowy görýärler.

Tejribe programmasy barada iň köp ýaýran soraglara jogaplar FAQ bölüminde berilýär https://www.mpi-sws.org/faq-for-internships/.

Gyzyklanýan dalaşgärler şu ýere arzany tabşyryp bilerler https://apply.mpi-sws.org/register/internship/.

Ýylda 3 gezek tabşyrylyş möhleti bar: 30-njy aprel, 31-nji awgust we 31-nji dekabr. Tejribäňiziň başlanýan senesinden azyndan dört aý öň arzany tabşyrmagyňyzy haýyş edýäris. Hususan-da, tomusda tejribelik geçmek isleýän dalaşgärler (maý aýyndan awgust aýlaryna çenli) geçen senenama ýylynyň 31-nji dekabryna çenli ýüz tutmaly. Arza beren wagtyňyzdan dört aýyň dowamynda size arzaňyzyň netijeleri barada habar berler.

Sorag bermezden ozal soraglary okaň. Soragyňyza eýýäm jogap berilip bilner. Ýok bolsa sws-internships@mpi-sws.org ýa-da +49 631 9303-6050 bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Web sahypa: https://www.mpi-sws.org/research-careers/#internships