TED-de tomaşa ediň we pikiriňiz üçin goldaw alyň.

Möhleti
24.08.2020
Arza göýbermek

Her ýyl TED Fellows programmasy öz toparyna goşulmak üçin adatdan daşary adamlar toparyny saýlaýar. Öz ugurlarynda batyrgaý, özboluşly iş edýän täzelikçiler gözleýärler.

Arzanyň tabşyrylyş prossesi:

Barlag prossesi köp wagt alýar. Saýlaw ýapylandan soň 8 aýyň içinde jogaba garaşyp bilersiňiz. Dalaşgärleriň hemmesine TED Fellows programmasyna gatnaşmak üçin saýlanan bolsa habar berilýär.

Arzany kim tabşyryp biler?

TED Fellows programmasy işewür adamlary, syýasatçylary we döwlet işgärleriniň ýerine şahsyýetleri, döredijileri, oýlap tapyjylary, aklawçylary, režisýorlary we suratçylary, sazandalary we sungat işgärlerini, alymlary, telekeçileri, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylaryny we aklawjylary nyşana alýar.

Täsirli üstünliklerden başga-da gowy häsiýet we hoşniýetli ýürek TED tejribeçilerinde gözleniljek üçin möhüm häsiýetlerdir.

Saýlaw prossesi:

TED gürleýjiler, maslahat berişleri berk gözden geçirmek we ähli ugurlar boýunça hünärmenler bilen maslahatlaşmak arkaly programma işgärleri tarapyndan saýlanýar.

Gürleýjileri saýlamak üçin belli bir algoritm ýok. Olar öz ugurlaryndaky üstünliklerine, işleriniň bolup biljek täsirine we häsiýetine baglylykda saýlanýar.

Tabşyryş möhleti: 24-nji awgust.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.ted.com/participate/ted-fellows-program/apply-to-be-a-ted-fellow