Türkmenistandaky dalaşgärler üçin 46 sany täze hünärler açyldy.

Başlaýan wagty
Arza göýbermek

Türkmenistanda şu ýyl uniwersitetlere we hünärmen mekdeplerine girýänler üçin täze hünärler açyldy.

Bu okuw ýylynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty aşakdaky täze hünärler boýunça sapak berer:

 • bank işi we pul dolanyşygy;
 • sanly ykdysadyýetde maliýe bazarlary we maliýe howpsuzlygy;
 • söwda we logistika ulgamynda sanly tehnologiýalar;
 • maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (ykdysadyýetde we dolandyryşda);
 • kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi.

Türkmen döwlet maliýe instituty halkara maliýe pudagy boýunça hünärmenleri taýýarlamaga başlar.

Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersitetinde rus dili we edebiýaty boýunça täzeden filologlary taýýarlar.

Şu ýyldan başlap,  Türkmen oba hojalyk uniwersiteti teplisa ösdürip ýetişdirmek, senagat balykçylygy, agroekologiýa we kinologiýa ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlar.

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynda Italýan diliniň okuwy başlar, rus we iňlis filologiýasynyň bakalawr programmasyna bolsa terjime işi giriziler.

Türkmen döwlet medeniýet instituty sungat dolandyryşy, kinematografiýa we telewideniýe redaktirlemesi boýunça bakalawrlary taýýarlap başlaýar.

Oguzhan adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde aşakdaky programmalar boýunça bakalawr derejesini hdürleýär:

 • mikrobiologiýa;
 • tehnologiki telekeçilik;
 • filologiýa (tehniki iňlis we ýapon dilleri).

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty dört täze ugry hödürleýär, olaryň üçüsi transport we logistika pudagy üçin hünärmenleri taýýarlamaga gönükdirilendir:

 • demir ýollaryň häzirki düzümi;
 • portlaryň we awtobus duralgalarynyň düşüriş we ýüklemek enjamlarynyň işleýşi;
 • ýerüsti ulag we tehnologiki serişdeler;
 • peýzaž dizaýny.

Ýurduň sebitlerindäki uniwersitetler hem hünär taýýarlygynyň ugurlarynyň sanawyny giňeltdiler.

Türkmenabat şäherindäki Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda, diller we edebiýat fakultetinde pars we nemes hünärleri peýda boldy, şeýle hem bedenterbiýe hünäri boýunça ýokary bilim alyp bilersiňiz.

Mary şäherindäki Döwlet energiýa instituty bakalawrlary aşakdaky ugurlar boýunça taýýarlar:

 • dolandyryş;
 • maglumat howpsuzlygy;
 • aragatnaşyk tehnologiýalary;
 • aragatnaşyk ulgamlary;
 • elektrik inženerçiligi we elektrotehnika.

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynda bakalawr derejesini aşakdaky hünärler boýunça alyp bolar: awtomatlaşdyryş we gözegçilik we maglumat ulgamlary we tehnologiýalary.

Täzelikler ýurduň orta hünärmen okuw mekdeplerinde hem döredildi.

Dolandyryş we logistika ugry boýunça hünärmenler “Türkmenhowaýollary” gullugynyň mekdebinde tälim alarlar.

“Turkmendeňizýollary” gullugynyň Türkmenabat derýa hünärmen mekdebi maglumat howpsuzlygy we elektrik üpjünçiligi hünärleri bilen tanyşdyrdy.

“Türkmennebit” döwlet konserniniň Balkanabat nebit orta hünär mekdebi we “Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebit-gaz hünär mekdebi täze okuw ýylyndan soňky maglumat ulgamlaryny we sanly tehnologiýalary okadarlar.

Grim edýän sungat işgärleri Döwlet Medeniýet we sungat mekdebinde, Türkmenistanyň Sungat akademiýasynyň Döwlet ýörite mekdebinde bolsa sahna bezegçilerini we çeper oýma ussatlaryny taýýarlap başlarlar.

Umuman, ýurduň uniwersitetlerinde 32 sany täze okuw ugry, 7 hünärmen mekdebinde bolsa – 14 sany täze okuw ugry girizildi.

Mundan ozal habar berşimiz ýaly, şu ýyl kabul ediş topary 21-nji awgusta çenli uzaldyldy we welaýatlardan dalaşgärler üçin Aşgabat şäherindäki uniwersitetlerde giriş synaglary geçiriler.

“Türkmenistan: Altyn asyr” sahypasyndaky maglumatlaryna esaslanan.

https://turkmenportal.com/blog/29160/