SAT nämedir?

78
thumbnail

Köp kollejlere giriş prossesiniň bir bölegi hökmünde SAT ýa-da ACT ballaryny talap edýärler. SAT balyňyz kollej anketalaryňyzyň esasy bölegi.

SAT barada:

SAT giriş we karar bermek üçin kollejleriň we uniwersitetleriň köpüsiniň ulanýan giriş synaglarydyr. SAT kollej geňeşi tarapyndan döredilen we dolandyrylýan köp saýlawly synag.

SAT-yň maksady orta mekdep okuwçylarynyň kollejlere taýýarlygyny ölçemek we kollejlere ähli dalaşgärleri deňeşdirmek üçin ulanyp boljak umumy maglumat nokady bermek. Kollejiň kabul ediş işgärleri orta mekdebiňizdäki GPA bilen birlikde standartlaşdyrylan synag ballaryny, orta mekdepde alan sapaklaryňyzy, mugallymlaryň ýa-da terbiýeçileriň hödürleýiş hatlaryny, okuwdan daşary çäreleri, giriş söhbetdeşliklerini we şahsy düzmelerini gözden geçirerler. SAT ballarynyň kollejde resminama tabşyrmak prosesinde näderejede möhümdigi okuw jaýyna baglydyr.

Umuman aýdylanda, SAT ýa-da ACT balyňyz näçe ýokary bolsa şonça-da köp mümkinçiligiňiz bar.

SAT haçan tabşyrmaly?

Orta mekdep okuwçylarynyň köpüsi ýaz ýa-da ahyrky synpda SAT, ACT ýa-da ikisini hem tabşyrarlar. Balyňyzy gowulaşdyrmak zerur bolsa synagy gaýtadan tabşyrmak üçin wagt goýmak möhümdir.

SAT nämeden ybaratdyr?

SAT-nyň iki bölümi bar:

  • Matematika;
  • subutnama esasly okamak we ýazmak.

SAT goşmaça düzme bölüminden hem ybarat. SAT düzme ballary umumy synag ballaryndan aýratynlykda görkezilýär. Käbir kollejler SAT düzme ýazmagyňyzy talap edip bilerler.

SAT näçe wagt dowam eder?

SAT 3 sagat dowam edýär. Düzme bilen SAT synagyny tabşyrsaňyz, synag 3 sagat 50 minut dowam eder.

SAT nähili bahalandyrylýar?

SAT-yň her bölümi 200-den 800-e çenli bal aralygynda baha berilýär. Jemi SAT balyňyz bölümdäki ballaryňyzyň jemi. SAT-da iň ýokary bal 1600-den ybaratdyr. Düzme ýazsaňyz aýratyn bal alarsyňyz.

SAT ýa-da ACT haýsyny tabşyrmak has peýdaly?

Kollejleriň we uniwersitetleriň köpüsi SAT ýa-da ACT ballaryny kabul edýärler we bir synagdan beýlekisini makullamaýarlar. Şeýle-de bolsa kollej okuwçylary SAT we ACT-i has köp tabşyrýarlar. 2016-njy ýylda SAT-a girizilen üýtgeşmeler, bir wagtyň özünde iki synaga taýýarlanmagy we iki synagda-da bäsdeşlik netijelerini gazanmagy öňkülerinden has aňsatlaşdyrdy! SAT, ACT ýa-da ikisiniň hem size laýykdygyny kesgitlemegiň iň gowy usuly her görnüşiň wagtlaýyn doly synagyny geçirmekdir. SAT we ACT-iň mazmuny we stili gaty meňzeş bolansoň, wagt basyşyna nähili çemeleşmelidigiňiz we haýsy soraglaryň iň kyn düşýändigi ýaly faktorlar haýsy synagyň iň gowudygyny kesgitlemäge kömek edip biler.

SAT üçin nädip hasaba alynmaly?

SAT hasaba alyş möhletleri, her synagyndan takmynan bäş hepde öň düşýär. Sahypada hasaba alyň.

SAT-a nädip taýýarlanmaly?

Taýýarlamak üçin onlaýn materiallary we tejribe synaglaryny ulanyň.

Mugt SAT Practice synaglaryny synap görüň:

https://www.princetonreview.com/college/free-sat-practice-test?ceid=satinfo#!practice

Çeşme: The Princeton Review https://www.princetonreview.com/college/sat-information