Okinawa Ylym we Tehnologiýa Instituty. 2021-nji ýylda Ýaponiýada tejribelik işi.

Möhleti
15.10.2020
Arza göýbermek

OIST talyplar we uçurymlar üçin gözleg tejribesi hökmünde tejribe ulgamy arkaly bilim we gözleg mümkinçiliklerini hödürleýär. Bu 2-6 aýlyk tejribe belli bir laboratoriýada tejribe toplamaga ýa-da belli bir usuly öwrenmäge mümkinçilik berýär. Talyplar OIST professorynyňýolbaşçylygynda işleýärler we OIST-iň gözleg işlerine goşant goşýarlar.

Maliýe goldawy:

Tejribe döwründe size mugt ýaşaýyş jaýy we gezelenç tölegi bilen bilelikde talyp haky berler.

Talyp goldawy, ýaşaýyş jaýy, wiza arzalary, ätiýaçlandyryş amallary we ýerli hasaba alyş ýaly meseleler boýunça OIST-de işleýänlere goldaw berer.

Arza beriş tertibi:

1. Programma gatnaşmak üçin arzalar onlaýn görnüşde tabşyrylmalydyr.

2. Arza tabşyryşyň möhleti gutarandan soň, olar barlanar we saýlaw tamamlanar.

3. Bellenen möhletden 3 aýdan gijä galman üstünlik gazanan dalaşgärlere habar iberiler. (Käbir ýagdaýlarda e-poçta hyzmatlary size duýduryş almaga rugsat bermeýär. Email-ňyzyň ~@oist.jp e-poçta iberip biljekdigini tassyklaň. Duýduryş gaýtadan iberilmez.)

4. Soňky tassyknamadan soň dalaşgärler bilen hyzmatdaşlyk üçin zerur çäreler görüler.

Gerekli resminamalar:

1) CV – OIST CV SHEET

2) Şahsy beýannama – STATEMENT SHEET

3) Akademiki görkezijisi. Akademiki görkezijiňizi skanirlenen nusgasyny PDF görnüşinde ýükläň.

4) Hödürleýiş haty.

5) Soňky surat (surat JPG formatda we 5MB-den az bolmaly).

Ähli resminamalary taýýarlanyňyzdan soň, arza tabşyryş formasy arkaly gatnaşmak üçin ýüz tutuň.

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 15-i.

Tejribe barada has giňişleýin: https://admissions.oist.jp/apply-research-internship