EMILE BOUTMY atly stipendiýa programmasy. Magistratura

Möhleti
06.12.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Science Po, Ýewropa Bileleşiginiň daşyndaky iň oňat daşary ýurtly talyplary özüne çekmek üçin Science Po (1871) esaslandyryjysy Emile Boutmy stipendiýa programmasyny döretdi.

Uniwersitetiň ähli bakalawr we magistratura programmalaryň ählisine gatnaşyp bilerler.

Giriş üçin talaplar:

Talyp hakyny almak üçin talyplar Ýewropa Bileleşigine girmeýän ýurtdan ilkinji gezek arzany tabşyrmaly, maşgalasy Ýewropa Bileleşiginiň çäginde salgyt beýannamasyny bermeýän we bakalawr ýa-da magistratura kabul edilen bolmaly.

Bu talyp haklary, maksatnama we programma üçin zerur profiliň görnüşine görä berilýär. Sosial ölçegler hem göz öňünde tutulýar.

Stipendiýa almak üçin dalaşgärler onlaýn bakalawr ýa-da magistr derejesini almak üçin arzany tabşyrmaly.

Magistr programmasy: 2020-2021-nji okuw ýyly üçin stipendiýanyň göwrümi we dowamlylygy:

Emile Boutmy bakalawr derejesiniň iki dürli stipendiýasy bolup biler:

  1. Magistr derejesinde iki ýylyň dowamynda okuw tölegini ýapmak üçin ýylda 10 000 funt sterling.
  2. Magistr derejesinde iki ýylyň dowamynda okuw tölegini ýapmak üçin ýylda 5 000 funt sterling.

Okuw ýylyňyzy tassyklamasaňyz, stipendiýaňyz ýitiriler.

Eger size stipendiýa berlen bolsa we okuwy yza süýşürmek kararyna gelseňiz, stipendiýaňyz ýitiriler.

Magistr programmasynyň tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 6-y.

Talyplar “Financial information”bölüminde Emile Boutmy stipendiýasyna arzany tabşyrýandyklaryny görkezmeli. Dalaşgärlerden maşgala girdejileriniň we ýagdaýlaryny düşündirýän resminamalaryň berilmegini haýyş edip bilersiňiz. Şeýle hem, dalaşgärler stipendiýa tabşyrmagyň möhletinden ozal resminamalaryna iňlis dilini bilýändigi barada synagynyň netijelerini goşmalydyrlar.

Stipendiýa we maliýe kömegi barada has giňişleýin maglumat üçin.

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşma blankasyny dolduryp ýa-da +33 (0) 1 45 49 50 82 nomery boýunça jaň edip, kabul ediş bölümine ýüz tutup bilersiňiz.