EMILE BOUTMY atly stipendiýa programmasyю Bakalawr

Möhleti
28.02.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Science Po, Ýewropa Bileleşiginiň daşyndaky iň oňat daşary ýurtly talyplary özüne çekmek üçin Science Po (1871) esaslandyryjysy Emile Boutmy stipendiýa programmasyny döretdi.

Uniwersitetiň ähli bakalawr we magistratura programmalaryň ählisine gatnaşyp bilerler.

Giriş üçin talaplar:

Talyp hakyny almak üçin talyplar Ýewropa Bileleşigine girmeýän ýurtdan ilkinji gezek arzany tabşyrmaly, maşgalasy Ýewropa Bileleşiginiň çäginde salgyt beýannamasyny bermeýän we bakalawr ýa-da magistratura kabul edilen bolmaly.

Bu talyp haklary, maksatnama we programma üçin zerur profiliň görnüşine görä berilýär. Sosial ölçegler hem göz öňünde tutulýar.

Stipendiýa almak üçin dalaşgärler onlaýn bakalawr ýa-da magistr derejesini almak üçin arzany tabşyrmaly.

Bakalawr programmasy: 2020-2021-nji okuw ýyly üçin stipendiýanyň göwrümi we dowamlylygy:

Emile Boutmy bakalawr derejesiniň birnäçe dürli stipendiýasy bolup biler:

  1. Bakalawr programmasynyň üç ýylyň dowamynda ýylda 7,300 funt sterling, ýaşaýyş çykdajylarynyň bir bölegini ýapmak üçin grantdan başga-da 5000 funt sterling.
  2. Bakalawr programmasynda okamak üçin  üç ýylyň dowamynda ýylda 7,300 funt sterling.
  3. Bakalawr programmasynda okamak üçin  üç ýylyň dowamynda ýylda 5,000 funt sterling.
  4. Bakalawr programmasynda okamak üçin  üç ýylyň dowamynda ýylda 3,500 funt sterling.

Aýratyn ýagdaýlarda, üç ýyl okuw üçin 19,000 funt sterling stipendiýasy berlip bilner. Stipendiýanyň mukdary kabul ediji emin tarapyndan kesgitlenýär.

Okuw ýylyňyzy tassyklamasaňyz, stipendiýaňyz ýitiriler.

Eger size stipendiýa berlen bolsa we okuwy yza süýşürmek kararyna gelseňiz, stipendiýaňyz ýitiriler.

Bakalawr programmasy üçin tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 28-i.

Talyplar “Financial information”bölüminde Emile Boutmy stipendiýasyna arzany tabşyrýandyklaryny görkezmeli. Dalaşgärlerden maşgala girdejileriniň we ýagdaýlaryny düşündirýän resminamalaryň berilmegini haýyş edip bilersiňiz. Şeýle hem, dalaşgärler stipendiýa tabşyrmagyň möhletinden ozal resminamalaryna iňlis dilini bilýändigi barada synagynyň netijelerini goşmalydyrlar.

 Stipendiýa we maliýe kömegi barada has giňişleýin maglumat üçin.

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşma blankasyny dolduryp ýa-da +33 (0) 1 45 49 50 82 nomery boýunça jaň edip, kabul ediş bölümine ýüz tutup bilersiňiz.