University of Calgary tarapyndan hödürlenýän halkara kabul ediş talyp haky.

Möhleti
01.12.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

University of Calgary, Kanadanyň Alberta, Calgary şäherinde ýerleşýän döwlet gözleg uniwersiteti. Ol bäş uniwersitet şäherçesinde ýerleşýän 85-den gowrak gözleg institutyndan, 14 fakultetden we 55 bölümden ybarat. UCalgary 250-den gowrak bakalawr we magistratura programmalaryny hödürleýär. 14 fakultetde dürli doktorlyk derejeleri, şahadatnamalar we assosiasiýa programmalary hem berilýär.

Daşary ýurtly raýatlaryň 20% -iniň ýaşaýan institutynda daşary ýurtly talyplar üçin dürli talyp haklary hödürlenýär.

Talyp haklaryndan biri bolan Halkara Kabul Ediş talyp haky 15 000 dollar baýrak hödürleýär (täzelenip bolýan).

Baýraklaryň sany: 2

Tabşyryş möhleti: 1-nji dekabr

Donor University of Calgary / Hasaba alyş gullugy

Baýragyň beýany:

  • Iňlis dilini bilmek talaplaryna laýyk gelýän geljek güýz semestrinde islendik fakultetiň birinji ýylyna girýän halkara bakalawr talyplaryna her ýyl hödürlenýär. University of Calgary ikinji, üçünji we dördünji okuw ýylynda täzelenmegiň mümkinçiligi, talyplaryň geçen güýz we gyş semestrlerinde azyndan 24.00 birlik üçin 2.60 ýa-da ondan köp GPA gazanmagy we halkara talyp hökmünde halkara okuw tölegini dowam etdirmegi şerti bilen mümkinçilik berilýär.
  • Goşmaça tölemeli – Kanadanyň raýaty ýa-da Kanadanyň hemişelik ýaşaýjysy däl daşary ýurtly talyplar.
  • Akademiki hünärli.

Kriteriýalar:

Talyp kategoriýasy: bakalawr

Raýatlygy / ýaşaýan ýeri: Halkara

Fakultet: ähli

Giriş ýyly: 1-nji

Bakalawr programmasyna girmek üçin arzalar talyp haky arzasyndan aýry. 2021-nji ýylyň güýz aýlary üçin arza 2020-nji ýylyň oktýabr aýyndan 1-den açykdyr.

Arza beriş prossesi:

  • Onlaýn arzany doldurmak.
  • Iňlis diline terjime edilen ähli okuw resmi ýazgylary ibermek.
  • 4.00 şkalada ýa-da şoňa meňzeş jemi GPA 3.00 (80%).
  • Iňlis dili bilimiňizi tassyklaýan resminamalar.
  • Hödürleýiş  haty.
  • Düzme.
  •  SAT baly (maslahat berilýär).

Has giňişleýin maglumatlar üçin:  https://www.ucalgary.ca/registrar/awards/university-calgary-international-entrance-scholarship

University of Calgary- nyň beýleki talyp haklary: https://www.ucalgary.ca/pubs/calendar/current/q-1-6.html