Lincoln University, Täze Zelandiýa. Bachelor, Master, PhD

Möhleti
09.10.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Lincoln University, Täze Zelandiýanyň Günorta adasynyň merkezinde ýerleşýän Christchurch şäheriniň golaýynda ýerleşýän jemgyýetçilik uniwersitetidir. Dünýäniň 80-den gowrak ýurdundan gelen daşary ýurtly talyplaryň 40% -i Lincoln Uniwersitetine bilim we ösüş gözleýän dalaşgärler üçin global çärä kabul edilýär. Bütin dünýäde 10-a golaý dürli ugur boýunça bakalawr, magistratura, doktorlyk derejelerini, şahadatnama we diplom programmalaryny hödürleýär.

Hünärmenlik ugry:

 • Oba hojalygy, bagbançylyk we üzümçilik;
 • Işewürlik (oba hojalygyny, global baha zynjyrlaryny we söwdany goşmak bilen);
 • Iňlis dili;
 • Daşky gurşaw (daşky gurşawy goramak we ekologiýa goşmak bilen);
 • Iýmit, şerap we piwo;
 • Esasy we ýollar;
 • Emlägi bahalandyrmak;
 • Peýzaž arhitekturasy;
 • Ylymlar – biologiki we fiziki;
 • Sport we dynç alyş;
 • Syýahatçylyk.

Lincoln uniwersitetiniň talyby bolmak üçin birnäçe ýönekeý ädim ätmeli.

Ädim 1. Hünäri saýlaň

Okamak isleýän zadyňyzy kesgitläň:

• Bu sahypadaky ugurlara  göz aýlaň.

Uniwersitetiň talyplary bilen habarlaşyň, kabul ediş toparyna e-mail ýa-da telefon arkaly ýüz tutuň.

Ädim 2. Arzaňyzy iberiň.

Islän käriňizi başlamak üçin zerur gutarnykly netijeler bolmasa-da, islendik wagt okamak üçin arzaňyzy tabşyryň.

Munuň üçin MyLinc ulgamynda hasap açmaly. Soňra islän wagtyňyz okuw üçin arzaňyzy dolduryp, ýaşamak we / ýa-da stipendiýa almak üçin arzaňyzy tabşyryp bilersiňiz we uniwersitetiň tekliplerini kabul edip bilersiňiz.

Ädim 3. Arzaňyzy yzarlaň.

Arzaňyzy tabşyranyňyzdan soň onuň tekliplerini gözden geçirip, kabul edip bilersiňiz.

Ädim 4. Teklibi kabul ediň.

Kabul ediş hatyňyzy almak üçin e-mail- ňyzy barlaň. Giriş teklibini alanyňyzdan soň, MyLinc hasabyňyz arkaly kabul edip bilersiňiz. Siziň razylygyňyz, LUCAS ady bilen tanalýan Lincoln University Campus Administration System bilen hasaba alynar. Soňra nädip dowam etmelidigi barada görkezmeler iberiler.

Ädim 5. Hasaba alynyň.

Teklibiňizi kabul edeniňizde, LUCAS täze element goşar: hasaba alyň.

Ädim 6. Tamamlanan hereketleriň sanawyny arassalaň.

Sanawyňyzdaky ähli zatlary LUCAS-da dolduryň.

Ädim 7. Gatnaşmak üçin arzaňyzy tabşyryň.

Indi gatnaşmak üçin ýüz tutup bilersiňiz. Soňra talyp şahsyýetnamaňyz, talyp e-mail salgyňyz we talyplar ulgamyna girmek barada maglumat alarsyňyz. Linkolna hoş geldiňiz!

Uniwersitet daşary ýurtly talyplaryň okuwa kabul edilmegine goldaw bermek üçin birnäçe talyp haky hödürleýär.

Halkara talyp haklary, adatça akademiki ukyplary ýa-da üstünlikleri üçin berilýär. Käbirleri beýleki faktorlara, şol sanda şahsy häsiýetlere, maddy zerurlyklara, ýaşaýan ýeriňize we saýlan okuwyňyza ünsi jemleýär. Talyp haklarynyň köpüsi okuw tölegi üçin berilýär, käbirleri bolsa ýaşaýyş çykdaýjylaryny ýapmak üçin ulanylýar. Aşakda daşary ýurtly talyplar üçin berilýän talyp haklary:

– “ English for Further Study ” baýragy.

Iň azyndan 12 hepdelik EAP-ny üstünlikli tamamlasaňyz, Certificate in University Studies, Diploma in University Studies ýa-da bakalawr derejesine arzaňyzy tabşyranyşyzda 5,460 NZ mukdarda baýrak alarsyňyz.

International Taught Master Merit talyp haky.

Ähli talaplara laýyk gelseňiz, islendik 180 kredit magistr programmasynda okuwyňyzyň doly bahasyna garşy 7000 $ bilen 10,000 NZD aralygynda talyp haky berler. Okuwa girmek üçin soňky okuw ýylynda iň azyndan B + bal bolmaly.

Lincoln University international pathway merit talyp haky.

2500 NZ dollarlyk talyp haky uniwersitetde Certificate in University ýa-da Diploma in University Study programmalaryna girmek isleýän talyplar üçin açykdyr. Talyp hakyny gazanmak üçin talyplar akademiki talaplaryna we iňlis dili bilimi boýunça laýyk gelmelidirler.

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň noýabr aýy üçin 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 9-y.

– Lincoln University International Undergraduate Vice-Chancellor’s talyp haky.

5000 NZ dollarlyk talyp haky bakalawr programmalaryna girmek isleýän talyplar üçin açykdyr. Talyp haky gazanmak üçin talyplar akademiki talaplaryna we iňlis dili bilimi boýunça laýyk gelmelidirler.

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň noýabr aýy üçin 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 9-y.

Lincoln University talyplary üçin halkara talyp haky.

3000 NZ dollarlyk talyp haky, bakalawr programmalaryna girmek isleýän talyplar üçin açykdyr. Talyp hakyny gazanmak üçin talyplar akademiki talaplaryna we iňlis dili bilimi boýunça laýyk gelmelidirler.

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň noýabr aýy üçin 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 9-y.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.lincoln.ac.nz/international-students/international-scholarships/