Günorta Koreýada UST talyp haky 2021. | 300 talyp haky | Doly maliýeleşdirilýän Masters. PhD.

Möhleti
18.09.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek
 • Döwlet: Günorta Koreýa;
 • Uniwersitet: University of South Koreýa;
 • Dereje: Master / MPhil we Ph.D. Ph.D alyp barýan MS.;
 • Talyp hakynyň sany: 300-den gowrak ;
 • Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 18-i.

Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti (UST) dünýäniň iň gowy uniwersitetlerinden biridir we hemişe ähli reýtingde iň gowy 100 uniwersitetde galýar.

Günorta Koreýadaky UST talyp haky 2021-nji ýylyň bahar paslynda okuwa başlamak üçin  üçin 300 magistr we PhD talyp hakyny yglan etdi. UST dünýädäki iň gowy we iň köp aýlyk alýan talyp haklary maksatnamalarynyň biridir. COVID-19 sebäpli bu ýyl IELTS / TOEFL talap edilmeýär.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen daşary ýurtly talyplaryň hemmesi UST-de magistr ýa-da doktorlyk derejelerini alyp bilerler.

Möhüm nokatlar:

1. Magistrler üçin: Bakalawr derejesini ýakyn wagtda tamamlaýan dalaşgärler hem arzalaryny tabşyryp bilerler.

2. Doktorlyk üçin: Magistr derejesini ýakyn wagtda tamamlaýan dalaşgärler hem arzalaryny tabşyryp bilerler.

UST uniwersitet talyp haky

Aýlyk talyp haky:

 • Doktorlyk derejesi: Aýda iň az 1,600,000KRW;
 • Magistr programmalary: Aýda iň az 1,200,000KRW;
 • Giriş tölegi;
 • Okuwyň doly tölegi;
 • Talyp goldawy: sosial üpjünçilik: heläkçilik ätiýaçlandyryşy, lukmançylyk synaglary, elektron kitaphanasy, geňeşmeler we ş.m.;
 • Daşary ýurtda okuw / alyş-çalyş maksatnamasy;
 • Baýraklar: UST gözleg kagyzy baýragy, görnükli üstünlik baýragy (okuwy gutarandan soň berilýär);
 • Koreý dilini öwrenmek.

Açyk programmalar:

 • Biotehnologiýa;
 • Biologiýa ylymlary;
 • Senagat tehnologiýalary;
 • Iýmit biotehnologiýasy;
 • Inženerçilik (ähli ugurlar);
 • IKT;
 • Ölçeg ylmy;
 • Nano-ylmy;
 • Lukmançylyk fizikasy;
 • Bioanalitik ylmy;
 • Okean ylymlary;
 • Lukmançylyk himiýasy we farmakologiýa;
 • Häzirki zaman materiallary we himiýa inženerligi.

Professor bilen nädip habarlaşmaly?

Professor bilen habarlaşmak üçin uniwersitete kabul edilmegiň geregi ýok. Anketany tabşyrmazdan ozal habarlaşyp bilersiňiz. Mugallymlary tapmaga we degişli hünärmenler bilen habarlaşmaga synanyşyň we anketa başlamazdan ozal size laýyk gelýän professory tapyp biljekdigiňize göz ýetiriň.

Şeýle hem göni doktorlyk derejesini almaga synanyşyň (Phd derejesine ýetirýän ylym magistri), sebäbi UST-de koreý mugallymlary talyplaryň bu derejä ýazylmagyny gowy görýärler we PhD-e öz gözegçiligi astynda doktorlyk derejesini alyp barýarlar. Şeýle hem bu ýerde talyp haky professorlar däl-de uniwersitet tarapyndan tölenýär.

Kriteriýalar:

 • Magistr programmasy üçin: bakalawr derejesi bolan dalaşgärler ýa-da 2020-nji ýylyň fewral aýyna çenli gutarmaly dalaşgärler.
 • Doktorlyk okuwlary üçin: magistr derejesi bolan ýa-da 2020-nji ýylyň fewral aýyna çenli garaşylýan dalaşgärler.

Gerekli resminamalaryň sanawy (zerur):

 • Ylmy-barlag işi üçin teklip;
 • Bakalawr derejesi ýa-da garaşylýan gutardyş şahadatnamasy;
 • Bakalawr programmasyndan bahalary;
 • Magistr derejesi ýa-da garaşylýan gutardyş şahadatnamasy;
 • Magistr programmasyndan bahalary;
 • Magistr derejesi boýunça işi;
 • Iňlis diliniň resmi synag netijesi (sorasalar);
 • Hödürleýiş haty.

Tabşyrylyş möhleti: 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 18-i.

Arzanyň tabşyrylyş prossesi:

Arzalar onlaýn tabşyrylmaly we has giňişleýin maglumatlary almak üçin programma gollanmasyny barlamaly.

 • Hasap dörediň we şahsy maglumatlary bermäge razy boluň. Esasy anketany tamamlaň.
 • Ädim 1. Esasy maglumatlary dolduryň. Islenýän uniwersitet şäherçesi, esasy we dereje programmasy ýaly esasy maglumatlary dolduryň. Dereje alan uniwersitetiňiz, baha tabeliňiz, standartlaşdyrylan iňlis dili boýunça synag ballary we surat ýaly taryhy maglumatlar.
 • Ädim 2. Şahsy lukmançylyk barlagy.
 • Ädim 3. Ylmy-barlag işi üçin teklip.
 • Ädim 4. Gerekli resminamalary ýükläň
 • Ädim 5. Arza maglumatyny tassyklaň, hasaba alyş tölegini töläň we anketany dolduryň.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://admission.ust.ac.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000633/selectBoardArticle.do?nttId=54393