Günorta Koreýada halkara talyplar üçin KAIST talyp haky (2021). Bachelor. Master. PhD.

Möhleti
18.09.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek
 • Döwlet: Günorta Koreýa;
 • Uniwersitet: Korea Advanced Institute of Science and Technology;
 • Dereje: Bakalawr, magistr, PhD;
 • Talyp hakynyň sany: 300-den gowrak;
 • Tabşyrylyş möhleti: 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 18-i.

Günorta Koreýadaky KAIST uniwersiteti 2021-nji ýylyň baharynda başlaýan okuw ýylyna talyp hakyny gazanmak üçin daşary ýurtly talyplaryň saýlawyny açdy. KAIST halkara talyp haklary, bakalawrda, magistraturada we ylymlaryň kandidatlyk programmalarynda mugt okamak üçin doly mugt talyp hakydyr. Gözýetimleriňizi giňeltmek, bilimiňizi çuňlaşdyrmak we dünýä derejesindäki uniwersitetde okamak üçin örän gowy mümkinçilik.

300 talyp haky berler. KAIST-iň Aziýanyň belli öňdebaryjy uniwersiteti, Aziýanyň MIT-i bilen tanalýar. Uniwersitet Koreýada mugt okamak üçin bakalawr, magistr we doktorlyk programmalary üçin ähli akademiki ugurlary / hünärleri hödürleýär.

Mundan öňki bilim derejäňizi iňlis dilinde okan bolsaňyz, IELTS ýa-da TOEFL synaglaryň netijeleri gerek däl. Uniwersitetiňizden iňlis dilini bilýändigiňiz barada şahadatnamany tabşyryp  bilersiňiz. KAIST uniwersitetindäki ähli kurslar iňlis dilinde öwrediler.

Açyk ugurlar:

Durmuş ylymlary kolleji:

 • Fizika;
 • Matematika ylymlary;
 • Himiýa.

Durmuş ylymlary we bio-inženerçilik kolleji:

 • Biologiýa ylymlary.

Inženerçilik kolleji:

 • Inženerçilik;
 • Aerokosmiki tehnika;
 • Elektrotehnika;
 • Informatika;
 • Raýat we daşky gurşaw inženerligi;
 • Bio we beýin inženerligi;
 • Senagat dizaýny;
 • Senagat we ulgam inženerligi;
 • Himiýa we biomolekulýar inženerligi;
 • Materiallar ylmy we inženerligi;
 • Ýadro we kwant inženerligi.

Telekeçilik kolleji:

 • Iş we tehnologiýa dolandyryşy.

Dersara okuwlar mekdebi.

Maliýe goldawy:

KAIST daşary ýurtly talyplar üçin doly mugt talyp hakyny hödürleýär. Ähli daşary ýurtly talyplar KAIST uniwersitetinde mugt okarlar we şonuň üçin aşakdaky çykdajylar tölener:

 • Doly talyp haky;
 • Okuw üçin doly töleg;
 • Bakalawrlar üçin aýlyk 300 dollar;
 • Magistratura üçin 350,000 KRW aýlyk grant;
 • Doktorlyk derejesi üçin aýlyk 400,000 KRW talyp haky;
 • Saglyk ätiýaçlandyryşy üçin tölegleri alyjynyň geňeşçisi / bölümi goldaýar.

Kriteriýalar:

 • Dalaşgäriň Koreýa raýatlygy bolmaly däldir.
 • 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 28-de orta mekdebi gutaran ýa-da gutarjak dalaşgärler.
 • Koreýa raýatlygy (goşa raýatlygy) bolan dalaşgärler daşary ýurtly talyby hökmünde ýüz tutup bilmezler.

Gerekli resminamalar:

 1. Onlaýn anketany çap etmek;
 2. Maliýe çeşmeleri baradaky hasabatyň çap edilmegi;
 3. Şahadatnama ýa-da diplom;
 4. Bahalary barada maglumat;
 5. Iňlis dilini bilmek şahadatnamasy (EPT) (Iňlis dili döwlet dili hasaplanýan ýurtda mundan öň okan bolsaňyz bu şahadatnamany tabşyrmak gerek däl);
 6. CV;
 7. Arza berijiniň şahsyýet resminamasy;
 8. Ene-atasynyň ikisiniňem şahsyýet resminamalary.

Meýletin: baýraklaryň sanawy, iş şahadatnamasy, mekdep tertibi / reýting ulgamy.

Arza tabşyryş prossesi:

Talyp hakynyň arzasy onlaýn tabşyrylýar.

1-nji ädim: Onlaýn anketany iberiň.

• Magistratura we aspirantura üçin görkezmelere laýyklykda tabşyryň.

2-nji ädim: ähli maglumatlaryň dogrudygyna göz ýetiriň we faýly ýükläň.

• Anketanyň tölegi tölenenden soň, anketa üýtgetme girizip bilmejekdigiňizi we tölegiň yzyna gaýtarylmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

3-nji ädim: Hasaba alyş tölegini töläň.

• Hasaba alyş tölegini kredit kartoçkasy bilen töläp bilersiňiz. Hasaba alyş tölegi ABŞ-nyň 80 ýa-da 80,000 won.

4-nji ädim: Onlaýn arzany çap ediň.

• Geljekki prosseduralar we kabul ediş gutarnykly kararyny tassyklamak üçin anketanyň belgisiniň saklanmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

5-nji ädim: Goşmaça materiallar bilen programmanyň kagyz nusgasyny KAIST-a iberiň.

Onlaýn anketanyň kagyz nusgasyny, ähli materiallar bilen birlikde kabul ediş ofisine iberiň.

• Gerekli materiallaryň kagyz nusgasyny kabul ediş bölümine tabşyrmaýanlaryň, onlaýn anketa doldurylsa-da, baha berilmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

• Hödürleýiş hatlary onlaýn anketa görkezmeleri arkaly elektron görnüşinde kabul ediler. Şonuň üçin hödürleýiş hatlarynyň kagyz göçürmesi talap edilmeýär.

Bilmeli maglumatlaryňyz:

• Resminamalary tabşyrmak: resminamalar bukjasyny hasaba alnan poçta ýa-da gyssagly poçta bilen iberiň. Şeýle hem edara baryp, tabşyryp bilersiňiz.

• Resminamalary tabşyrmagyň iň soňky möhleti: her giriş möhleti üçin gollanmada yglan ediler.

Salgysy:

Address: # 110, 1st Floor, E 16-1 B/D291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141 Republic of Korea, Graduate Admissions Team, KAIST

Office: +82-42-350-2352, 2354

E-Mail: advanced.adm@kaist.ac.kr

6-njy ädim: Bukjaňyzyň alnandygyny barlaň.

7-nji ädim: E-mailyňyzy yzygiderli barlaň.

• Barlag bölümi zerur bolsa söhbetdeşlik üçin siziň bilen habarlaşar.

• Söhbetdeşlikden soň her duşuşyk üçin görkezmelerde yglan ediljek karar habarnamasyny almak üçin web sahypasyna giriň.

Tbaşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 18-i.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://admission.kaist.ac.kr/intl-undergraduate/scholarships/