TOEFL synagyny üstünlikli tabşyrmak üçin peýdaly çeşmeler.

44
thumbnail

TOEFL synagyny tabşyrmaga karar aldyňyzmy? Synagyňyz üçin ýokary baha almaga kömek etmek üçin peýdaly çeşmeleri jemledik.

Magoosh TOEFL Blog https://magoosh.com/toefl/2020/toefl-structure/ Her bölüm üçin taýýarlyk materiallary we synagyň beýany. 2 hepde, bir aý ýa-da 2 aý okuw meýilnamasy ýaly gyzykly bir tab bar.

Good Luck TOEFL http://www.goodlucktoefl.com/

Sahypada synagyň gurluşy, baha beriş we her bölüme taýýarlanmak üçin maglumatlar bar. Aýry-aýry sözlükler, grammatika düzgünleri hem bar.

Splendidspeaking.com https://www.splendid-speaking.com/

Ýükläp bolýan podkastlar bar. Transkripty almak üçin sahypada hasaba alynmaly. Her ýazgynyň soňunda TOEFL gepleşigi wagtynda jogap berijiniň goýberen ýalňyşlyklarynyň derňewi bar.

TOEFL IBT Quick Prep https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/prepare

ETS TOEFL-den çeşme. Öňki synag wersiýalaryndan, şeýle hem tabşyryklardan ýazgylary we sesleri tapyp bilersiňiz.

Taýýarlanylanda, taýynlaýyş synaglaryny hem geçiň. Bu diňe bilimi barlamak däl-de, eýsem synagyň görnüşine öwrenişmek üçinem has peýdalydyr.

Aşakda käbir çeşmeler bar:

• Examenglish.com https://www.examenglish.com/

• Testmagic.com https://www.testmagic.com/

• Stuff.co.uk https://stuff.co.uk/toefl.htm

• BestMyTest https://www.bestmytest.com/toefl/practice-test

• Toefl.ru http://www.toefl.ru/test.shtml