Clark Uniwersitetinde okamak üçin talyp haky (ABŞ).

Möhleti
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Clark uniwersitetinde birinji ýyl okamak üçin ýüz tutýan daşary ýurtly talyp bolsaňyz, uniwersitet tarapyndan hödürlenýän talyp hakyna arzaňyzy tabşyryp bilersiňiz.

Giriş üçin arzany tabşyranyňyzda, awtomatiki usulda birnäçe hünär talyp haky hödürlener. Presidential LEEP we Global Scholars Program Scholarship talyp hakyna aýratyn arzalary talap edýärler, ýöne beýlekiler üçin aýratyn arza tabşyrmagyň geregi ýok.

Talyp hakyny almak, maşgalaňyzyň zerurlyklaryna däl-de, akademiki üstünlikleriňize esaslanýar. Şeýle-de bolsa daşary ýurtly talyplaryň okuw çykdaýjylarynyň ep-esli bölegini ödemek mümkinçiligini görkezmegine garaşylýar. Bu Presidential LEEP ýa-da Global Scholars Program Scholarship talyp hakyna ýüz tutmak isleýän talyplardan ybarat. Clark uniwersitiniň daşary ýurtly talyplary ortaça ýylda 25,000 bilen 45,000 dollar aralygynda okuw tölegini töleýärler.

Eger size talyp haky berilse, size kabul ediş haty iberiler.

Aşakda Clark uniwersitetiniň birinji kurs daşary ýurtly talyplaryna hödürlenýän talyp haklary. Clark uniwersitetinde ähli talyp haklarynyň doly sanawyna serediň: https://www.clarku.edu/offices/financial-aid/prospective-students/international-students/first-year-scholarships/#global