BMG-de tejribe geçmek üçin näme etmeli?

35
thumbnail

Biz siziň bilen peýdaly düşünjeleri paýlaşýarys:

Iş ýüzünde liderlik tejribesini görkezmek zerur; aktiw işiňiz, üstünlik we ş.m. hakda jikme-jik maglumat bermek.

Gerekli resminamalaryň sanawy gaty giň. Ilki bilen okuwyňyzy, iş tejribäňizi we başarnyklaryňyzy mümkin boldugyça jikme-jik beýan anketany doldurmaly. Şeýle hem gazananlaryňyzy tassyklaýan hödürleýiş haty, şeýle hem BMG-de tejribe geçmek isleýändigiňizi düşündirýän höweslendiriş hatyny bermeli. Saýlawyňyzyň üstünlikli geçmegi bilen wiza, saglygy ätiýaçlandyryşy we beýleki tehniki meseleleri ýerine ýetirmeli.

Tejribe işiniň özi BMG- niň işgäriniň iş gününe meňzeýär. Tejribeçiler BMG-niň işgärleriniň we bu guramanyň dürli bölümleriniň leksiýalaryna / seminarlaryna, şeýle hem tejribe mowzugy bilen baglanyşykly hakyky ýygnaklara gatnaşmaga mümkinçilik alýarlar. Gatnaşanlaryň hemmesi doly ygtyýarly ilçiler bilen habarlaşyp, tejribe toplamak üçin ýygnak gurup bilerler.

Gatnaşyjylar käwagt (ýöne hemişe däl) transport we ýaşamak üçin çykdajylary öz içine alýan talyp haky bilen sylaglanýar.

BMG-nyň häzirki tejribe işlerini şu ýerden yzarlaň: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP