Stanford University tarapyndan oýun teoriýalary boýunça kurs.

26
thumbnail

Bu okuw obýektleriň arasyndaky strategiki özara täsir zynjyrlaryny özleşdirmäge gönükdirilendir we dawalary dolandyrmak, psihologiýa we ykdysadyýet bilen meşgullanýan adamlar üçin has gyzykly bolar. Sapaklary Stanford uniwersitetiniň mugallymlary öwrederler!

Okuwyň beýany.

“A Beautiful Mind” ýaly filmler bilen meşhurlyk gazanan oýun teoriýasy, rasional (we irrasional) serişdeleriň arasyndaky strategiki täsiriň matematiki simulýasiýasydyr. Küşt, poker, futbol we ş.m. ýaly umumy manyda “oýunlar” diýilýän zatlara goşmaça, bu ýurtlaryň arasyndaky gapma-garşylyklary, syýasy kampaniýalary, firmalaryň arasyndaky bäsleşigi we NYSE ýaly bazarlarda söwda alyp baryşy öz içine alýar. Adamlaryň höweslerini göz öňünde tutman, açar söz auksionlaryny we deň-duşdan faýl paýlaşma torlaryny nädip modelleşdirip bilersiňiz? Bu okuw esaslary üpjün eder: oýunlar we strategiýalar, giň görnüş (kompýuter alymlarynyň oýun agaçlary diýip atlandyrýanlary), Baýziýa oýunlary (auksion ýaly zatlary modellemek), gaýtalanýan we stohastik oýunlar we başgalar. Klassiki oýunlar we birnäçe programmalar ýaly köp mysallar bar.

Programmanyň we okuwyň doly beýanyny şu ýerden okap bilersiňiz: https://www.coursera.org/learn/game-theory-1