ProductCon Online 2020

Möhleti
10.09.2020
Arza göýbermek

ProductCon Online – dünýädäki iň uly onlaýn önüm dolandyryş konferensiýasy. Product School tarapyndan gurnalan “ProductCon” ýylda bäş gezek San-Fransisko, Los-Angeles, Nýu-Yorkda, Sietlda we Londonda bolup geçýär.

Bu ýere gelýänler önümi dolandyrmagyň geljegine çümüp bilerler. Onda ulanyjylary özüne çekýän önümleri nädip döredip boljakdygy barada amaly maglumatlary bermegi maksat edinýän esasy gepleşikler, arakesmeler we panel çekişmeleri bolar.

Çykyş edýänleriň hataryna Google, Slack, Amazon, Airbnb, Netflix, Facebook we ş.m. wekilleri.

Näme üçin gatnaşmaly?

Başlangyç ýa-da “Fortune 500” agzasy, aýratyn agza ýa-da toparyň ýolbaşçysy bolsaňyz, “ProductCon” -da öwrenýän zatlaryňyz önüm döretmek usulyňyzy üýtgeder.

Kompaniýaňyzda ulanyp boljak anyk pikirleriňiz, geljekde müşderi ýa-da hyzmatdaş bolup biljek täze aragatnaşyklaryňyz bolar.

Iň üstünlikli önümleriň we emeli intellektiň, wirtual hakykatyň, internetiň we blokirlemäniň ýüze çykýan tendensiýalarynyň iň oňat tejribelerini öwrenersiňiz.

Şeýle hem, premýer-ministri çekmek isleýän hemaýatkär kompaniýalar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik alarsyňyz.

Irden 9: 00-dan başlap, “ProductCon” 30 minutlyk arakesme bilen iki bölege bölüner.

Esasy çykyş edenler, iň möhüm pikirlerini paýlaşmak we gepleşikleri konferensiýa teswir bölüminde dowam etdirmek üçin 30 minut wagt alarlar.

Bu konferensiýa geljekki nesli programma üpjünçiligi önümleri üçin taktika we öňdebaryjy tejribäni paýlaşmak üçin öňdebaryjy tehnologiýa kompaniýalarynyň ýokary derejeli ýolbaşçylaryny birleşdirýär.

Sene: 10-njy sentýabr.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://productschool.com/productcon/new-york/#tickets