Germaniýadaky Personio kompaniýasynda tejribe.

Möhleti
Arza göýbermek

Ýeri: Germany, Rundfunkplatz 4, 80335 München.

Gysgaça mazmuny:

Strategiki maliýe taslamalaryny goldamaga we bölümimizdäki iş akymlarynyň awtomatlaşdyrylmagyna we gowulaşmagyna gönüden-göni täsir edip bilersiňiz.

Maliýe toparynda talyp / tälimçi hökmünde aşakdaky esasy meseleleriň üstünde işlärsiňiz:

 • Tehniki çözgütleri girizmek / goşmak (meselem, makroslary, integrirlenen Excel modellerini we ş.m.) ulanmak arkaly maliýe we iş prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşyny goldamak;
 • Gündelik amallary gowulandyrýan üçünji tarap gurallaryny kesgitlemegi we durmuşa geçirmegi goldamak (meselem, çykdajylary dolandyrmak guraly, býudjet düzmegiň guraly we ş.m.).

Gerekli ugurlar: Kompýuter we IT Ykdysadyýeti, Işewürlik, Dolandyryş we Maliýe

Talaplar:

 • Informatika ýa-da işewür kompýuter ylymlaryny öwrenýän talyp, has gowusy finans hünäri bilen.
 • Amallary awtomatlaşdyrmakda ýa-da şuňa meňzeş ugurlarda başlangyç tejribe artykmaçlykdyr.
 • Excel / Google Sheet-i gowy bilmek, şeýle hem VBA, Google Script, beýleki skript ýa-da maglumatlary gaýtadan işlemek dillerinde giňişleýin başarnyklar artykmaçlykdyr.
 • Zapier ýa-da IFTTT ýaly maglumat alyş-çalşyny awtomatlaşdyrmak üçin iş gurallary bilen tejribe we n8n.io ýaly RPA gurallary bilen tejribe ýa-da bu innowasiýalar bilen gyzyklanmak artykmaçlyk bolar.
 • Güýçli seljeriş ukyplary, maglumatlara esaslanýan pikirlenmek we özbaşdak işlemek ukyby.
 • Iňlis we nemes dillerini bilmek.
 • 3-6 aý işlemek mümkinçiligi bolmaly.

Tabşyryş möhleti: mümkin boldugyça gysga wagtda.

Maliýeleşdirme: doly.

Okuw: Maliýe topary bilen bilelikde işleşersiňiz we strategiki maliýe taslamalaryny durmuşa geçirmekde tejribe alarsyňyz. Şeýle-de hem, proseslere ünsi jemlemegi, ýönekeýleşdirmegi we awtomatlaşdyrmagy öwrenersiňiz.

Ilki bilen “Personio” -daky kärdeşleriňizden öwrenersiňiz. Her kim dürli bölümlerden bilimlerini paýlaşmaga şat bolar!

“Personio” -daky artykmaçlyklar:

 • Dünýäniň dürli künjeklerinden ajaýyp toparyň bir bölegi bolarsyňyz we karýeraňyza taýýarlanmak üçin başlangyç dünýäsiniň çylşyrymlylygyna girersiňiz.
 • “Personio” jemgyýetine goşularsyňyz we üstünlikleriňizi yzygiderli toparlaýyn çäreler bilen bellärsiňiz (meselem, ofis oturyşmalary, Oktoberfest we ş.m.).
 • Mýunheniň merkezinde (Hauptbahnhof-yň golaýynda) ajaýyp açyk ofis. Kofe, Mate, miwe we muesli üpjün edilýär.
 • MVV biletiňiz üçin goşmaça töleg ýa-da aýda 25 funt sterling subsidirlenen Qualitrain agzalygy arasynda saýlap bilersiňiz.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://personio-jobs.personio.de/job/130586