ABŞ-nyň Cato Institutynda tejribe.

Möhleti
01.11.2020
Arza göýbermek

2021-nji ýylyň bahar paslynda okuwa başlamak üçin tabşyryş möhleti: 1-nji noýabr

Gerekli ugurlar: syýasat, aragatnaşyk, hukuk.

Cato tölegli tejribe bilelikde libertarianizmi düzýän, şahsy erkinlige, erkin bazara we parahatçylyga berk ygrarly talyplar, uçurymlar, aspirantlar, hukuk talyplary we irki kär hünärmenleri üçin döredildi.

Cato – nyň tejribeçileriniň köpüsi esasan, syýasy alymlar üçin gözlegçi bolup işleýärler. Aýry-aýry wezipelere goranmak we daşary syýasat, saglyk syýasaty, konstitusion gözlegler we başgalar girýär.

Beýleki tejribeçiler metbugat gatnaşyklary, daşarky gatnaşyklar we wideo önümçiligi ýaly aragatnaşyga gönükdirilen wezipelerde işleýärler.

Cato – nyň gatnaşyjylaryň hemmesi taryhda, pelsepede, syýasatda we hünär taýdan ösmekde köp sanly temany öz içine alýan intensiw seminarlara gatnaşýarlar. Olar çärelerde kömek edýärler we käwagt beýleki zerurlyklar bilen Cato işgärlerine kömek edýärler.

Talyplar aýda 1000 dollar talyp haky alýarlar. Hukuk fakultetinde okaýanlar ýa-da JD-ler aýda 1400 dollar talyp haky alýarlar. Ähli tejribe Waşingtonyň Cato Institutynda geçirilýär.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://intern.cato.org/