Bütindünýä bankynda tejribe.

Möhleti
31.10.2020
Arza göýbermek

Bütindünýä bankynyň tejribe maksatnamasy ýokary höwesli adamlara Bütindünýä bankynyň wezipesi bilen tanyşmaga we halkara ösüşinde işlemäge mümkinçilik berýär. Tejribe adamlara Bütindünýä bankynyň işine täze garaýyşlary, innowasiýa ideýalaryny we öňdebaryjy gözleg tejribesini getirmäge we dürli gurşawda işleýän wagtynda hünärlerini ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Kriteriýalar:

Dalaşgärler bakalawr derejesiniň eýeleri bolmaly we doly iş gününe gaýdyp gelmek meýilnamasy bilen doly magistr ýa-da PhD programmasyna ýazylmaly. Ýaş çäklendirmeleri ýok.

Iňlis dilinde erkin gürlemeli. Fransuz, Ispan, Rus, Arap, Portugaliýa we Hytaý ýaly dilleri bilmeli, şeýle hem kompýuter bilen işlemek ýaly başarnyklar aýratynlyk bolar.

Iş ýerindäki dürlülige ýokary baha berýäris we dürli hünärli we akademiki derejesi bolan ähli hünärmenleri, esasanam aýallary gatnaşmaga çagyrýarys. Biziň maksadymyz dünýädäki iň gowy zehinleri çekmek we işe almak.

Goşmaça maglumat:

WB tejribe programmasy adatça aşakdaky ugurlar boýunça dalaşgärleri gözleýär:

– ykdysadyýet, maliýe, adam ösüşi (jemgyýetçilik saglygy, bilim, iýmitleniş, ilat);

– jemgyýetçilik ylymlary (antropologiýa, sosiologiýa), oba hojalygy, daşky gurşaw, inženerçilik, şäher meýilnamasy, tebigy baýlyklary dolandyrmak, hususy pudagy ösdürmek;

– beýleki baglanyşykly ugurlar ýa-da korporatiw goldaw (buhgalteriýa, aragatnaşyk, adam resurslary, maglumat tehnologiýasy, gazna we beýleki kärhana hyzmatlary).

Bütindünýä banky gatnaşyjylaryň hemmesine bir sagatlyk aýlyk töleýär we guramaçynyň islegi boýunça 3000 dollara çenli syýahat çykdaýjylary üçin kömek puluny berýär. Bu syýahat çykdaýjylary diňe nobat stansiýasyna ýa-da şäherden syýahat çykdajylaryny (uçuş petekleri) öz içine alyp biler. Gatnaşyjylar öz ýaşaýyş jaýlary üçin jogapkärdirler. Işewürlik zerurlyklaryna seredende, tejribe işleriniň köpüsi Waşington şäherinde, käbirleri WB ýurt ofislerinde ýerleşýär. Tejribe mümkinçilikleri azyndan dört hepde dowam edýär.

WB tejribe ýylda iki gezek hödürlenýär:

  • Tomus paslyndaky (maý – sentýabr) tejribe üçin tabşyryş möhleti: 1-nji dekabrdan 31-nji ýanwara çenli.
  • Gyş paslyndaky tejribe (noýabr – mart) tejribe üçin tabşyryş möhleti:  1-31 oktýabr.

Ähli arzalar onlaýn we degişli arzanyň dowamynda tabşyrylmalydyr (E-mail boýunça arzalary kabul edilmeýär).

J1 wizasy bolanlar işe başlamazdan ýa-da WB-de tölenmedik tejribe geçmezden ozal daşary ýurtda G4 wizasyny almaly.

Arzanyň tabşyryş prossesi:

Arzaňyzy taýýarlaň we şahsy maglumatlaryňyzy dolduryň. Aşakdaky resminamalary ýüklemeli bolarsyňyz:

  • CV;
  • Höweslendiriş haty;
  • Kabul edilendigi barada şahadatnama.

Ähli arzalar zerurlyklara esaslanyp saýlama ýolbaşçylary tarapyndan maslahat berilýän maglumatlar bazasynda saklanýar. Dalaşgärlere saýlaýan guramaçynyň  tejribä almak isleýän gysga sanawynda görkezilmese, duýduryş berilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Ýolbaşçylar tejribe bazasyna fewral-iýul aýlarynda (tomusky tejribe) we noýabr-ýanwar aýlarynda (gyşky tejribe) girip bilerler. Möwsümde tejribe boş iş ýerleriniň sany öňünden kesgitlenmeýär. Her möwsüm üçin kabul ederlik diňe işiň zerurlyklaryna esaslanýar.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship