Euradio – da tejribe.

Möhleti
Arza göýbermek

Nantesde ýerleşýän Ýewropa radiostansiýasy “Euradio” ýylda iki gezek sentýabrdan fewral aýyna we fewral aýyndan iýun aýyna çenli diňleýjileriň “Ýewropa toparlaryny” okatmak we hyzmatdaşlyk saklamak üçin garşy alýar. Hünärmenleriň ýolbaşçylygynda tejribeçiler redaksiýadan radiony nädip dolandyrmalydygyny, mikrofonda gürleşip, söhbetdeşlik geçirjekdigini, ses ýazgylaryny redaktirlemegi we başgalary öwrenmekde tejribe alarlar.

Nantes Europe Express üçin gündelik görkezişleri taýýarlaýan we hödürleýän 26-njy we 27-nji radio mekdebiniň toparlaryny döredýän aşakdaky Ýewropaly tejribeçiler üçin arzalar açykdyr.

Tejribe Fransiýanyň Nantes şäherinde geçiriler.

Tabşyryş möhleti:

Euradio her ýyl sentýabr-fewral aýlarynda we fewral-iýun aýlarynda iki “Ýewropa toparyny” garşy alýar, bu bolsa arzalaryň ýylyň dowamynda kabul edilýändigini aňladýar.

Kriteriýalar:

  • žurnalistika, metbugat we aragatnaşyk, syýasat ylymlary ýa-da Ýewropa fakultetleriniň talyplary;
  • Ýewropa meseleleri bilen gyzyklanýar we täze Ýewropa habar beriş serişdeleriniň dünýäsinde bilim almak isleýänler;
  • de stage şertnama (tejribe üçin okuw şertnamasy) bolmaly;
  • fransuz dilini erkin bilmek.

Arzanyň tabşyrylyş prossesi:

  • CV-ni, tabşyryş hatyny we makalanyň ses ýazgysyny fransuz dilinde recrutement@euradio.fr üsti bilen iberiň.
  • käbir dalaşgärler bilen telefon arkaly söhbetdeşlik guralar.

Bu nähili geçer?

  • diňleýjiler Erasmus + granty ýaly maliýe kömegi bilen birlikde 500 ýewro töweregi kömek puluny alýarlar;
  • hepdede 35 iş sagady;
  • hünärmen žurnalist bilen bilelikde Ýewropanyň beýleki talyplary bilen bir toparda işlemek;
  • gündelik radio taýýarlaýyş we çykyş ediş.

 Has giňişleýin maglumat üçin: http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/