Ellen Fitzgibbon adyndaky surat boýunça bäşleşik

Möhleti
15.10.2020
Arza göýbermek

Bäsleşigi guramaçylary, Elleniň tebigata bolan söýgüsini paýlaşýan suratçylary gatnaşmaga çagyrýarlar.

Doly maglumat:

Maksady: Bu bäsleşik Ellen Fitzgibbonyň tebigata bolan höwesini belleýär we “rak keselinden ejir çekýänlere umyt we gözellik getirmek” islegini dowam etdirýär.

Baýraklar: birinji ýer 1500 dollar, ikinji ýer 1000 dollar. Ýeňijileriň suratlary, tutuş ýurt boýunça rak keselhanalaryna sowgat ediler we görnükli ýerde görkeziler.

Talaplar: 18 ýaşdan uly suratçylar üçin mugt we açykdyr.

Talaplar:

  • Arza. Bu ýerde 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabr aýyndan tabşyryp bilersiňiz.
  • Kategoriýalara tebigy dünýä we haýwanat dünýäsi girýär. Bir gatnaşyja bir surat. Surat JPEG ýa-da PNG görnüşinde faýlyň ululygy iň köp 5 MB bolmaly.
  • Beýýannama (500 sözden köp bolmaly däl). Bäsleşigiň wezipesini, gowşurylan suratyň näsaglara we hassahanalara ýetirýän täsiri barada beýan etmeli.

Barlag geçirmek üçin görkezmeler:  suratlar abraýly barlagçylar topary tarapyndan gözden geçiriler.

Arza tabşyryş prosesi 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-den başlaýar.

Tabşyryş möhleti:  15-nji oktýabr. Ýeňijiler 1-nji dekabrda yglan ediler.

Arzany tabşyrmak üçin: https://www.efcompetition.org/apply