Bodley Head adyndaky beýýannama boýunça bäsleşik

Möhleti
24.09.2020
Arza göýbermek

Her ýyl Financial Times we Angliýanyň meşhur ylym edebiýatynyň neşirýatlarynyň biri bolan The Bodley Head dünýäniň dürli künjeklerinden beýýannama ýazmak boýunça iň gowy ýaş zehinleri tapmak üçin birleşýärler. “Bodley Head / FT Esse” baýragy yzygiderli sekizinji ýyl köp gyzykly ýazyjylar üçin başlangyç nokady boldy. Bu ýyl emin agzalaryna ýazyjy Ýun Li we esasy edebiýat agenti Emma Paterson gatnaşdy.

Gatnaşyjylar üçin talaplar:

“Bodley Head / FT Essay” bäsleşigi 18-35 ýaş aralygynda hemme adamlar üçin açykdyr. Kazylar haýsydyr bir mowzukda iňlis dilinde 3500 sözden köp bolmadyk dinamiki, abraýly we janly düzme gözleýärler.

Baýrak

1000 funt sterling nagt we “The Bodley Head” -da elektron neşir, ýeňiji beýýannamanyň FT-de neşiri we “Bodley Head” bilen ýolbaşçylyk. Ikinji orny gazananlaryň iki gatnaşyjylaryň her biri 300 funt sterling we “The Bodley Head” -da elektron neşir alar.

Peýdaly maglumatlar:

Bu ýerde (https://www.ft.com/content/c92be874-9da7-11e9-b8ce-8b459ed04726) ýokary hilli düzme ýazmak boýunça maslahatlary tapyp bilersiňiz.

Gatnaşmak barada soraglaryňyz dörän bolsa, weekend.readers@ft.com. salgysy boýunça habarlaşyp bilersiňiz.

Tabşyryş möhleti: 24-nji sentýabr

Has giňişleýin maglumat üçin: https://survey.ft.com/jfe/form/SV_6u24tomtuVl85g1