Germaniýada okamak üçin Rosa-L Luxemburg-Stiftung adyndaky talyp haklary (MA, PhD)

Möhleti
01.10.2020
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Rosa-L Luxembourg-Stiftung adyndaky talyp haky programma üçin resminama tabşyrmagyň bir aý möhleti galdy. Talyp hakyny almak üçin ýokary akademiki görkezijileriňiz, ýokary hünär derejäňiz we jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmak tejribäňiz bolmaly. PhD derejesini almagy meýilleşdirýän magistrlere we ýaş hünärmenlere talyp haky berilýär.

Talyp haky bölümi:

Rosa-L Luxembourg-Stiftung talyp haky bölümi, Germaniýada okaýan we ýokary jemgyýetçilik we syýasy işjeňligi görkezýän üstünlikli talyplara we doktorlyk kandidatlaryna maliýe grantlary berýär. Stiftung talyp hakyny bermek bilen jemgyýetde giňden ýaýran jemgyýetçilik, syýasy we jyns taýdan kemsitmelere garşy durmaga synanyşýar we şonuň üçin deňeşdirip boljak üstünlikleri we ygrarlylygy görkezýän aýal-gyzlaryň, akademiki geçmişi ýok talyplaryň we migrantlaryň, sosial taýdan kemçilikli we maýyplaryň arzalaryny ileri tutýar. Ylmy-tehniki dersler boýunça talyplaryň we doktorantlaryň, şeýle hem tehniki uniwersitetleri gutaranlaryň arzalary öňde durýar.

Talaplar:

  • Ýokary ylmy we hünär derejeleri (mekdepde ýa-da uniwersitetde ortaça ýokary akademiki görkezijini tassyklamak);
  • Rosa-Luxemburg-Stiftung laýyklykda syýasy we jemgyýetçilik gatnaşygy.
  • Nemes dili bilimli (B2 derejesi ýa-da has ýokary);
  • Şahsy / maşgala aýratynlyklary.

Rosa-Luxemburg-Stiftung talyp haky bölümi gönüden-göni arza tabşyryşy esasynda işleýär. Talyp haky üçin talaplar we arzalar baradaky maglumatlary arzalar sahypasynda tapyp bilersiňiz. Bu resminamalary poçta bilen ibermegiň zerurlygy ýok.

Tabşyryş möhleti:

Ýylyň gyş möwsüminde (1-nji oktýabr) başlaýan grantlar üçin – 1-nji aprel;

Indiki ýylyň tomus möwsüminde (1-nji aprel) başlaýan grantlar üçin – 1-nji oktýabr;

Kabul ediş kriteriýalary: Nemes talyplary we ähli hünärler boýunça daşary ýurtly talyplar Rosa-Luxemburg-Stiftung talyp hakyna arzalaryny tabşyryp bilerler. Dalaşgärler Germaniýanyň ýokary okuw jaýyna girmeli. Bilim edarasy uniwersitet ýa-da kollej bolup biler we hökümet ýa-da hökümet tarapyndan tassyklanmalydyr.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk